Обчисліть log(2)log(5)8√5

\({\log _2}{\log _5}\sqrt[8]{5} ={\log _2} {log_5{5^\frac{1}{8}}} = {log_2{\frac{1}{8}}} = -3\)