Хімія 9 клас Йонно-молекулярні рівняння

Якщо йони в лівій і правій частині повного йонного рівняння повністю скорочуються, то реакція йонного обміну не відбувається.

Оберіть твердження, що характеризує істинні розчини — розчини, в яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла 


Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити наявність карбонат-іонів у розчині — хлоридна кислота 

Укажіть, між якими парами  речовин реакція у розчині  відбувається до кінця — купрум(ІІ) сульфат і барій хлорид, арґентум(І) нітрат і кальцій хлорид


Встановіть відповідність між йонами, які використовуються для виявлення один одного у розчинах.

 Ba2+ — сульфат-аніон, H+ — карбонат-аніон, Ag+ — хлорид-аніон


Встановіть відповідність між  аніоном, наявним у рівнянні  електролітичної дисоціації речовини, і назвою речовини.

SіО32- — натрій силікат,

SO2- — натрій сульфат,

S2- — натрій сульфід,

SO32- — натрій сульфіт


Встановіть відповідність між  формулами кристалогідратів та їх тривіальними назвами.

CuSO4•5 H2O — мідний купорос,

Na2SO4•10 H2O — глауберова сіль,

FeSO4•7 H2O — залізний купорос,

Na2CO3•10 H2O — кристалічна сода


Укажіть назву слабкого електроліту — кальцій карбонат 

Укажіть назву сильного електроліту —  натрій  сульфат 


При збільшенні температури розчинність газоподібних речовин зменшується


Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑ 


Ферум(ІІІ) хлорид — розчинна

Кальцій гідроксид — малорозчинна речовина

Цинк карбонат — практично нерозчинна речовина

Купрум(ІІ) йодид — речовина не існує


Кальцій хлорид і натрій карбонат — випадання осаду білого кольору CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq) → CaCO3 (s) + 2 NaCl (aq)


Купрум(ІІ)сульфат та натрій гідроксид — випадання осаду синього кольору

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4


Калій сульфіт та хлоридна кислота — виділення газу

K₂SO₃ + 2HCl = 2KCl +SO₂↑ + H₂O


Нітратна кислота та барій гідроксид — утворення води

Ba(OH)2 (aq) + 2 HNO3 (aq) → Ba(NO3)2 (aq) + 2 H2O (l)


Для кожної реакції, що відбувається, склади рівняння в молекулярному, повному йонному та скороченому йонному вигляді

3 BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2 FeCl3 + 3 BaSO4 молекулярне

3Ba2+ + 2Cl + 2Fe 3+ + 3SO4 2- -> 3BaSO4↓ + 2Fe3+ + 3Cl—  повне йонне рівняння реакції

3Ba2+ + 3SO42- → 3BaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ скорочене йонне


NaCl + K2SO4 → реакція не відбувається

Na2CO+ KCl → реакція не відбувається


 Na2CO+ 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO3 2- + 2H+ + 2Cl -> H2O + 2Na+ + 2Cl + CO2

2H+ + CO32- → H2O + CO2


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ag+ Cl— → AgCl

арґентум(І) нітрат і натрій хлорид 

NaCl+ AgNO3 = AgCl↓+ NaNO3
Na⁺ + Cl⁻ + Ag⁺ + NO3⁻ = AgCl + Na⁺+ NO3⁻
Cl⁻ + Ag⁺ = AgCl


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ba2+ + SO42- → BaSO4

барій нітрат і калій сульфат 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Н+ ОН— → Н2О

хлоридна кислота і барій гідроксид 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ag+ Cl— → AgCl

арґентум(І) нітрат і натрій хлорид 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ba2+ + CO32- → BaCO3

барій нітрат і натрій карбонат 


І. У результаті реакції між розчинами барій нітрату і натрій карбонату випадає осад.

ІІ. У результаті реакції між розчинами барій нітрату і калій сульфату утворюється нерозчинна сполука.

обидва правильні 


Вкажіть речовини, розчини яких містять іони ОН: натрій гідроксид, калій гідроксид


Оберіть правильний порядок виконання досліду про отримання арґентум(І) хлориду із натрій хлориду.

1 за таблицею розчинності перевіряю розчинність NaCl і AgCl,

2 AgCl є нерозчинним, тобто він випаде в осад у результаті обміну іонами NaCl з іншою речовиною,

3 за таблицею розчинності добираю речовину, що є розчинною і містить іон Ag+,

4 у пробірку наливаю 2 мл розчину NaCl,

5 до розчину NaCl доливаю 2 мл розчину AgNO3,

6 спостерігаю виділення білого сирнистого осаду


магній хлорид і натрій нітрат

Mg(NO3)2 (aq) + 2 NaCl (aq) → 2 NaNO3 (aq) + MgCl2 (aq)

магній хлорид і арґентум(І) нітрат

MgCl2 (aq) + 2 AgNO3 (aq) → Mg(NO3)2 (aq) + 2 AgCl (s)

кальцій карбонат і хлоридна кислота

CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2↑

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

6KOH + Fe2(SO4)→3K2SO+ 2Fe(OH)3

2Fe3+ + 6OH— →2Fe(OH)3


K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑

Ba(OH)+ 2HNO→ Ba(NO3)+ 2H2O

H+ + OH → H2O

Встановіть відповідність між формулами речовин і йонами, на які ці речовини дисоціюють.

FeCl2= Fe(2+) і 2Cl-

FeCl3= Fe(3+) і 3Cl-

Fe(OH)3= речовина нерозчинна

Fe2(SO4)3= 2Fe(3+) і 3SO4(2-)

Реакції йонного обміну відбуваються за умов: випадання осаду, виділення газу, утворення води.

У воді масою 150 г розчинили 10 г кухонної солі. Обчисліть масову частку солі у розчині.

У воді масою 150 г розчинили 10 г кухонної солі. Обчисліть масову частку солі у розчині.

Маса розчину: 150+10 = 160 г

Масова частка солі: 100*10/160 = 6,25%

Відповідь: 6,25%

Обчисліть масу розчиненої речовини у 400 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 7%.

Обчисліть масу розчиненої речовини у 400 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 7%.

400*7/100 = 28 г

Відповідь: 28 г

Обчисли масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії розчину кальцій хлориду масою 50 г з масовою часткою солі 20% з достатньою кількістю калій карбонату.

Обчисли масу осаду, що утвориться у результаті взаємодії розчину кальцій хлориду масою 50 г з масовою часткою солі 20% з достатньою кількістю калій карбонату.

K2CO3  + CaCl2  → CaCO3  + 2 KCl 

Молярні маси CaCl2 = 110.98 г/моль, CaCO3 = 100 г/моль

Маса CaCl2 = 20*50/100 = 10г

Маса CaCO3 = 10*100/110,98 = 9 г

Відповідь: 9 г

При додаванні до розчину сульфатної кислоти масою 400 г достатньої кількості алюмінію виділився газ об’ємом 3,36 л (н.у.). Обчисліть масову частку кислоти у початковому розчині.

При додаванні до розчину сульфатної кислоти масою 400 г достатньої кількості алюмінію виділився газ об’ємом 3,36 л (н.у.). Обчисліть масову частку кислоти у початковому розчині.

2 Al   + 3 H2SO4   → Al2(SO4)3  + 3 H2 

 1. Маса H2: m = qV = 3.36 л *0.08987 г/л = 0,3019 г
 2. Молярні маси:  3 H2SO4 = 294 г/моль, 3 H2 = 6 г/моль
 3. Маса H2SO4 в розчині: 294*0,3019/6=14,79 г
 4. Масова частка H2SO4  в розчині: 100*14,79/400= 3,675%

Відповідь: 3,675%

До розчину масою 30,4 г з масовою часткою ферум(ІІ) сульфату 20% додали надлишок розчину барій гідроксиду. Визначте масу барій сульфату, який утворився в результаті цієї реакції.

До розчину масою 30,4 г з масовою часткою ферум(ІІ) сульфату 20% додали надлишок розчину барій гідроксиду. Визначте масу барій сульфату, який утворився в результаті цієї реакції.

FeSO4 +   Ba(OH)2 →   BaSO4 +  Fe(OH)3

 1. Знайдемо масу FeSO4: 20%*30,4 / 100% = 6,08 г
 2. Знайдемо молярні маси FeSO4 та BaSO4: 151,932 г/моль та 233.43 г/моль
 3. Знайдемо масу BaSO4: 6,08*233,43/151,923 = 9,32 г

Відповідь: 9,32 г

Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділився під час дії достатньої кількості нітратної кислоти на 21,2 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20%.

Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділився під час дії достатньої кількості нітратної кислоти на 21,2 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20%.

Na2CO3 + 2 HNO3 → 2 NaNO3 + H2O+ CO2

 1. Знайдемо масу Na2CO3 в розчині: 20% * 21,2 г / 100% = 4,24 г
 2. Знайдемо молярні маси Na2CO3 та CO2: 105,99 г/моль та 44 г/моль
 3. Знайдемо масу CO2: 44*4,24/105,99 = 1,76г
 4. Знайдемо об’єм CO2: V = m/q = 1.76/1.976 = 0.896 л

Відповідь: 0,896 л

Обчисліть масу Натрію у 100 г натрій хлориду

Обчисліть масу Натрію у 100 г натрій хлориду

M (NaCl) = 58,44277 г/моль

m (Na) = 100*23/ 58,44277 = 39, 35 г

Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному з 5 г кухонної солі та 200 мл води

Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному з 5 г кухонної солі та 200 мл води

m (H2O) = 200 г

m (розчину) = 200+5=205г

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину)*100%

m (NaCl) = 5/205*100% = 2,44

Відповідь: 2,44%