Хімія тест 10 клас

Як називається група атомів, що визначає хімічні властивості речовини? характеристична або функціональна 

Як називається група речовин однакового якісного складу, молекули яких різняться на одну або більше груп СН2 гомологи 

Вкажи фермент, що розщеплює полісахариди: α-амілаза 

Вкажи, які сполуки називають «носіями життя»: білки 

Познач порушення функцій у людини, яке виникає за повної відсутності певного вітаміну:  авітаміноз

Вкажіть назви гормонів, що регулюють рівень глюкози у крові людини. інсулін, глюкагон

Вкажи причини багатоманітності органічних речовин: ізомерія, здатність атомів Карбону сполучатися між собою

Вкажіть символи жиророзчинних вітамінів. А, D

Встановіть відповідність реагентами та продуктами їх взаємодії.  спирт + кислота → естер + вода, алкен + О2 → вуглекислий газ + вода, жир +  вода → гліцерол + вищі кислоти, альдегід + [O] → кислота

Добова потреба у вітамінах значною мірою залежить від віку, статі, маси тіла та стану організму 

Установи відповідність між речовиною та її функціональною (ними) групою (ами): метанамін → -NH2, 2-амінобутанова кислота → -NH2 та -СООН, оцтова кислота → -СООН, гліцерол → три групи -ОН

Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. метанамін + хлоридна кислота → метанамоній хлорид, амінокислота + натрій гідроксид → сіль натрію + вода, амінокислота + амінокислота → дипептид, анілін + кисень → вуглекислий газ + вода + азот

Укажи, до якого типу реакцій належить утворення білків: поліконденсації

Взаємодія аніліну з бромною водою відбувається за участі … бензенового кільця

Оберіть правильне твердження. Анілін не можна змивати із шкіри гарячою водою.

Укажи якісну реакцію на білки, які у своєму складі містять залишки ароматичних амінокислот: ксантопротеїнова

Вкажіть речовину, що реагує з аніліном з утворенням речовини фіолетового забарвлення. хлорне вапно

Будова молекули гемоглобіну відповідає ……… структурі білка. четвертинній

Укажи якісну реакцію на пептидну групу білків: біуретова 

Вкажіть речовини, що вступають у хімічні реакції з амінокислотами. натрій гідроксид, спирти

Вкажіть види ізомерії характерні амінокислотам. положення аміногрупи, будови карбонового ланцюга – структурна

Укажи речовини, які використовують для виявлення білків: нітратна кислота (конц.), луг + купрум(ІІ) сульфат

Обчисли кількість речовини аміноетанової кислоти, що прореагувала з утворенням дипептиду і води масою 90 г. Відповідь введи у комірку відповіді без одиниць вимірювання. 10

Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. амінокислота + амінокислота → дипептид, амінокислота + калій гідроксид → сіль калію + вода, білок + вода + хлоридна кислота (конц.) → суміш амінокислот, нітробензен + водень → анілін + вода

Установи відповідність між характеристичними (функціональними) групами і речовинами, для яких вони характерні: -СООН → оцтова кислота, -NH2 → етанамін, три групи -ОН → гліцерол, -NH2 та -СООН → 2-амінопропанова кислота

У результаті гідролізу відбувається руйнування… білкових молекул. всіх структур

Реакція Зініна – це реакція отримання… аніліну 

Оберіть правильне твердження.

Виберіть одну відповідь: Третинна будова молекул білка утворюється завдяки виникненню пептидних зв’язків Вторинна структура молекул білка утримується завдяки водневим зв’язкам – правильна

Обери правильне твердження:

Виберіть одну відповідь: Зменшення електронної густини на атомі Нітрогену призводить до зростання здатності відщеплювати протони від слабких кислот, тому анілін – слабша основа, ніж аліфатичні аміни й амоніак Зменшення електронної густини на атомі Нітрогену призводить до зниження здатності відщеплювати протони від слабких кислот, тому анілін – слабша основа, ніж аліфатичні аміни й амоніак – правильна

Вкажи речовину, що виявляє найслабші основні властивості:

калій гідроксид амоніак етанамін анілін

Біполярний іон характерний для… амінокислот 

Обери правильне твердження:

Виберіть одну відповідь: Амінокислоти виявляють амфотерні властивості, тому що їх молекули містять карбоксильні групи та аміногрупи Амінокислоти виявляють амфотерні властивості, тому що їх молекули містять аміногрупу та вуглеводневий радикал

Укажи функціональні групи амінокислот: аміногрупа, карбоксильна

Вкажи речовини, з якими реагує метанамін:  вода, нітратна кислота

Укажіть хімічні реакції, характерні для амінів. взаємодія з кислотами, горіння

Обчисліть масу аміноетанової кислоти, яку можна добути з етанової кислоти масою 12 кг, що містить 6 % домішок. Відповідь обчисліть у кілограмах і введіть у комірку відповіді число, округлене до десятих без одиниць вимірювання. 14,1

Установи відповідність між лівою та правою частинами реакцій:

С6Н5ОН + Na → натрій фенолят + водень,

СН3СООН + СН3ОН → метиловий естер етанової кислоти + вода,

СН3СОН + [О] → етанова кислота,

2Н5ОН → діетиловий етер + вода,

С6Н12О6 + Ag2О + NН→ амоній глюконат + срібло,

6Н10О5)n + 3nНNO→ тринітроцелюлоза + вода

Хімія практична 10 клас

Вкажи колір фенолфталеїну у розчині оцтової кислоти: безбарвний

Вкажіть колір купрум(ІІ) гідроксиду. блакитний 

Зазначте якісну реакцію на крохмаль. утворення синьо-чорного забарвлення з розчином йоду 

Зазнач колір купрум (ІІ) гліцерату: синій

Вкажи відмінні ознаки гліцеролу та глюкози: молекула гліцеролу містить лише гідроксильні групи, а глюкози – і гідроксильні, і альдегідну, за звичайних умов гліцерол є рідиною, а глюкоза – тверда речовина

Оберіть правильне твердження. Глюкоза проявляє властивості багатоатомних спиртів і альдегідів. 

Встанови послідовність виявлення речовин у задачі 3:  для ідентифікації крохмалю – крапнемо на нього розчином йоду. Колір з білого зміниться на синьо-чорний → 2, додаємо воду, лимонна кислота і глюкоза розчиняються, крохмаль – ні → 1, для ідентифікації глюкози – додамо до розчину купрум(ІІ) гідроксиду – блакитний осад розчиниться і розчин набуває синього кольору → 4, до утворених розчинів додаємо індикатор – універсальний. У розчині з лимонною кислотою він змінить колір на оранжевий → 3

Сахароза не має відновлювальних властивостей, оскільки у складі молекули немає альдегідної групи. 

У задачі 2 при додаванні до речовин купрум (ІІ) гідроксиду та нагріванні лише у пробірці з глюкозою суміш забарвиться спочатку в оранжевий, а потім у червоний колір

Вкажи спільні ознаки гліцеролу та глюкози: солодкі на смак, є багатоатомними спиртами

Обери назву речовини, що утворюється при окисненні глюкози купрум (ІІ) гідроксидом: глюконова кислота 

Встановіть послідовність виявлення речовин у задачі 1. до розчинів інших двох пробірок додаємо лакмус. У пробірці, де лакмус змінить забарвлення на червоний, міститься сульфатна кислота → 2, доведемо, що в останній пробірці гліцерол. Додаємо купрум (ІІ) гідроксид. Осад розчиниться й утвориться розчин яскраво-синього кольору → 4, проведемо якісну реакцію на сульфат-аніон – впевнимося, що виявлена нами у попередньому досліді кислота сульфатна. Додамо розчин солі барію. Утвориться білий осад барій сульфату → 3, понюхаємо пробірки. Визначаємо етанову кислоту за характерним запахом оцту → 1

Хімія 10 клас повторення

Вкажіть назви речовин, які є гомологами. етан, бутан

Обчисли об’єм повітря, що витратиться на горіння 1 л бутану: 31 л

Для метану характерні реакції заміщення. Верно 

Індикатор у розчині аміноетанової кислоти виявляє нейтральну реакцію Верно 

Вкажи речовини, з якими вступає у хімічну взаємодію метанол:  кисень, калій

Для етену та етину характерні реакції заміщення. Неверно

Укажи сировину для виробництва розчинників, пластмас, синтетичного каучуку, оцтової кислоти, етанолу, ізоляційних матеріалів та  ін.: етин

Укажи речовини, з якими реагує оцтова кислота: калій карбонат, етанол

Установи відповідність між назвою речовини і функціональною (характеристичною) групою (групами), що є у її складі: етанол → одна гідроксильна група, гліцерол → три гідроксильні групи, оцтова кислота → карбоксильна група, аміноетанова кислота → аміногрупа і карбоксильна група

Позначте продукт(и) повного окиснення вуглеводнів карбон(IV) оксид та вода

Вкажи відповідність між назвою речовини і групою, до якої вона належить:  аміноетанова кислота → нітрогеновмісні, гліцерол → оксигеновмісні, гексан → вуглеводні

Обчисли масу брому, що може прореагувати з 11,2 л етену за нормальних умов: 80 г

Хімія 9 клас відповіді на тести

При додаванні водню до алкенів утворюються речовини класу алкани 

У результаті відщеплювання водню від алкенів утворюються речовини класу алкіни 

Перед хіміками стоїть завдання розробки способів утилізації синтетичних матеріалів і створення нових полімерів, які б розкладалися в природі 

Вкажіть назву речовини – гомологу метану. пентан, пропан 

У результаті відщеплювання водню від алканів утворюються речовини класу алкени 

SO2 уловлюють фільтрами і використовують для отримання сульфатної кислоти 

Здатність деяких органічних сполук до реакцій полімеризації роз­ширює число органічних сполук.

Предметом вивчення природничих наук є мате­рія.

Оберіть правильне закінчення речення. Із шлаків виготовляють будівельні матеріали

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна відрізнити етен від етану.  бромна вода 

Вкажіть особливість будови молекули етилену.  наявність подвійного зв’язку між атомами Карбону

Зазначте загальну формулу гомологів метану (алканів). СnН2n+2

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння реакції гідрування.  С2Н4  + Н2 → С2Н6

Вкажіть речовину, з якою реагуватиме етан. кисень

Якого кольору стане місце контакту крохмалю з йодом? синього

Зазначте функціональну групу спиртів. –OH 

Встановіть відповідність між лівими і правими частинами схем рівнянь хімічних реакцій.

С2Н4 + Cl2 → 1,2-дихлороетан,

С2Н2 + 2HCl → 1,1-дихлороетан,

целюлоза + вода → глюкоза,

С2Н2 + 2Cl2 → 1,1,2,2-тетрахлороетан,

С2Н4 + HCl → хлороетан,

глюкоза + вода → реакція не відбувається

Позначте формули речовин, з якими може реагувати етанова кислота. NaOH, Zn

Обчисліть об’єм повітря, необхідного для спалювання етану об’ємом 10 м3 (н.у.). 166,7 м3

Зазначте, який тип хімічного зв′язку характерний для органічних речовин. ковалентний 

Вкажіть ряд, утворений виключно символами елементів-органогенів. C, H, N, O

Органічні сполуки

Зазначте групу атомів, яку називають гомологічною різницею. СН2

Вкажіть речовину, яку використовують для прискорення дозрівання фруктів. етен

Укажіть назву гомологу метану, який за нормальних умов є газом. бутан


Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І – У  молекулі етину між атомами Карбону потрійний зв’язок.

ІІ – Етин і етен є гомологами.

правильне І


Укажіть правильне закінчення речення. Належність до органічних речовин можна встановити за утворенням вуглекислого газу під час їхнього горіння

Вкажіть тип реакцій характерний для етену та етину. приєднання


Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І – Етен належить до насичених вуглеводнів.

ІІ – Етен є гомологом метану.

обидва неправильні


Обчисліть відносну густину етану за воднем. 15


Закінчіть рівняння реакції і вкажіть суму всіх коефіцієнтів:
С4Н10 + О2

2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

33


Обчисліть і вкажіть масу брому, що може приєднати етен об’ємом 5,6 л (н.у.). 40 г

Обчисліть масу етину, що знебарвлює бромну воду масою 400 г з масовою часткою брому 2%, якщо при цьому утворюється насичена сполука. 0,65 г

Встановіть відповідність між формулою і назвою вуглеводню.  С2Н6 → етан, С2Н4 → етен, С4Н10 → бутан, С2Н2 → етин

Який об’єм водню повністю провзаємодіє з 1 л ацетилену (н.у.)? 2 л

Який об’єм азоту і водню прореагував, якщо в результаті реакції об’єм суміші після приведення до попередніх умов зменшився на 60 л? 30 л азоту і 90 л водню

Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 40 л витратилося 60 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у початковій суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов. 10 л

Вкажіть відношення об’ємів водню і кисню у реакції утворення води. 2:1

У рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься одне й те ж саме число молекул.

Зазначте функціональні групи амінооцтової кислоти. -NH2 та -СООН


СН3СООН= оцтова кислота

NH2СН2СООН= амінооцтова кислота

СН3СН2ОН= етанол

СН3ОН= метанол


Обчисліть масову частку Нітрогену у складі амінооцтової кислоти. 19 %

Укажіть фізичні властивості амінооцтової кислоти. кристалічна речовина, солодка на смак

Вкажіть назву речовини, що утворюється як побічний продукт у процесі синтезу білкових молекул. вода

Амінооцтова кислота проявляє хімічні властивості як основ, так і кислот за рахунок наявності у молекулі двох функціональних груп – аміногрупи та карбоксильної групи.

Хто з учених вперше синтезував пептид з 18 залишків амінокислот? Е. Фішер


Встановіть відповідність між структурою білкових молекул та їх формою.

первинна= лінійна

вторинна= спіраль

третинна= кулька

четвертинна= поєднання кількох молекул у вигляді кульок


Вкажіть речовини, які є мономерами білків. амінокислоти

Оберіть логічне продовження речення. Приготування омлету є прикладом денатурації

Яка структура білків підтримується водневими зв’язками? вторинна

Як називається функція деяких білків прискорювати хімічні реакції в організмі людини? каталітична

Пригадайте з курсу біології органоїд клітини, в якому відбувається синтез білкової молекули. рибосома

Якісною реакцією на білок є біуретова реакція.

Окисно-відновні реакції

Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3 – Ні 


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

HBr + NaOH → NaBr + H2O – Ні


Сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці дорівнює нулю.

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить +6. H2SO4

Визначте ступінь окиснення Карбону у сполуці: Na2CO3. +4

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить +4. H2SO3


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

KClO3 → KCl + O2 – Так


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

H2O + CaO → Ca (OH)2 – Ні


Визначте ступінь окиснення Мангану у сполуці: KMnO4. +7

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить 0. S 

Визначте ступінь окиснення Хлору у сполуці: HClO4. +7

Визначте ступінь окиснення Мангану у сполуці: K2MnO4. +6

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить -2. H2


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

H2O + CO2 ↔ H2CO3 – Ні


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu – Так

Окисно-відновні реакції в природі

Фотосинтез — сукупність багатьох окисно-відновних реакцій, завдяки яким існує життя на Землі. Сумарне рівняння реакції фотосинтезу таке:
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

У звичайних батарейках також відбуваються ОВР, енергія яких перетворюється на електричну енергію. У батарейці відбувається реакція, яку схематично можна передати рівнянням:
Zn + MnO2 → ZnO + MnO

Який елемент у реакції Zn + MnO2 → ZnO + MnO, що відбувається у батарейці є окисником? Манган

Реакція азоту з воднем N2 + 3H2 → 2NH3  є також окисно-відновною.

Зміна значень ступенів окиснення відбувається завдяки переходу електронів від одного атому до іншого.

Вкажіть назву найпоширенішого антиоксиданту, що міститься у овочах та фруктах. вітамін С

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

Хімічні реакції, які відбуваються з виділенням теплоти, називають екзотермічними

Рівняння реакції горіння вугілля

С + О2 → СО2 + Q

Сучасний запис цієї реакції має такий вигляд:

С + О2 → СО2; ΔН = -Х кДж (або ΔН < 0), де

ΔН — ентальпія реакції, кількість енергії, яку в цьому випадку втратила система, тому значення її від’ємне. Х — кількість кілоджоулів.

Кількість теплоти, яка поглинається або виділяється під час хімічних реакцій, називають тепловим ефектом реакції (позначають: ΔH («дельта-аш»)).

Хімічні рівняння, у яких зазначають (записують, вказують) тепловий ефект, називають термохімічними.

Отже, термохімічне рівняння горіння вуглецю має такий вигляд:

С + О2 → СО2; ΔН = -410 кДж

Тепловий ефект реакції визначають для речовин такої кількості, яка залучена в хімічній реакції, тобто відповідно до коефіцієнтів.

Під час взаємодії кальцій оксиду з водою (гасіння вапна) виділяється значна кількість теплоти:

СаО + Н2О → Са(ОН)Q  — історична форма запису

СаО + Н2О → Са(ОН)2; ΔН = -Х кДж  (або ΔН < 0)

Хімічні реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти, називають ендотермічними

Розклад калій перманганату, у результаті якого добувають кисень у лабораторії, теж відбувається під час нагрівання:

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 – Q

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2; ΔН = + Х кДж
(або ΔН > 0)

Реакція синтезу гідроген хлориду екзотермічна:
Н-Н + Сl-Сl → 2 Н-Сl; ΔН = – 184,8 кДж

Під час утворення 2 моль НСl виділяється 862,8 кДж енергії. На розрив зв’язку Н–Н витрачається 435,9 кДж/моль, а на розрив зв’язку Н–Сl — 242,3 кДж/моль. Різниця становить 862,8 – (435,9 + 242,3) = 184,6 (кДж), яка виділяється у вигляді тепла.

Тепловий ефект реакції (ΔH) — це різниця між умістом енергії у вихідних реагентах і кінцевих продуктах реакції.

Тепловий ефект реакції записують окремо від хімічного рівняння, після крапки з комою:

2Mg + O2 → 2 MgO; ΔН = – 1205 кДж (екзотермічна);

С + Н2О → СО + Н2; ΔН = +131,4 кДж (ендотермічна).


Завдання 1. Для взаємодії азоту з киснем потрібно
180,5 кДж тепла. Запишіть термохімічне рівняння.

Розв’язання

N2 + О→ 2NО; ΔH = +180,5 кДж


Завдання 2. Під час згорання 0,5 моль фосфору в надлишку кисню виділилося 373 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння.

1. Складаємо хімічне рівняння:

4Р + 5О2 → 2Р2О5

 2. Розраховуємо тепловий ефект реакції.

Під час згорання 0,5 моль фосфору виділяється 373 кДж теплоти, а під час згорання 4 моль фосфору виділяється х кДж теплоти;

X = 4 моль * 373 кДж / 0,5 моль = 2984 кДж

Записуємо термохімічне рівняння:

4Р + 5О2 → 2Р2О5ΔH = – 2984 кДж

Відповідь: 4Р + 5О2 → 2Р2О5; ΔH = -2984кДж

Завдання 3. За термохімічним рівнянням СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О; ΔН = -802 кДж визначте, яка кількість теплоти виділяється під час згорання 5,6 л метану (н. у.).

Знаходимо кількість речовини метану:

ν(СН4) = \(\frac{v}{{vM}};\; \)

ν(СН4)  = 5,6 л / 22,4 л/моль = 0,25 моль

 Обчислюємо кількість теплоти.

Під час згорання 1 моль метану виділяється 802 кДж теплоти, а під час згорання 0,25 моль метану виділяється х кДж теплоти.

Х = 0,25 моль * 802 кДж / 1 моль = 200,5 кДж

Відповідь: під час згорання 5,6 л метану виділяється 200,5 кДж теплоти.

Завдання 4. У промисловості негашене вапно СаО добувають термічним розкладом вапняку, головною складовою якого є кальцій карбонат СаСО3. За термохімічним рівнянням цієї реакції СаСО→ СаО + СО2; ΔН = – 157 кДж обчисліть масу одержаного кальцій оксиду, якщо виділилося 3140 кДж теплової енергії.

Обчислюємо кількість речовини кальцій оксиду, що утворюється в разі виділення 3140 кДж теплоти через складання пропорції:

1 моль СаО — 157 кДж

х моль СаО — 3140 кДж

Х = 1 моль * 3140 кДж / 157 кДж = 20 моль

Обчислюємо масу кальцій оксиду кількістю речовини 20 моль:
M (CaO) = 56 г/моль

M (CaO) = 56 г/моль • 20 моль = 1120 г

Відповідь: m CaO = 1120 г.


У результаті згорання магнію виділяється 1205 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

Розв’язання:

2Mg + O2 → 2MgO; ΔН = -1205 кДж

  1. За термохімічним рівнянням S + O2 → SO2; ΔН = -297 кДж обчисліть масу сірки, яка згорає з виділенням 9,3 кДж теплоти.

Розв’язання:

За рівнянням реакції ми бачимо, що під час згорання 1 моль сірки (32 г/моль) виділяється 297 кДж теплоти. Складаємо пропорцію:

32 г сірки — 297 кДж

х г             — 9,3 кДж

Х = 32 г * 9,3 кДж / 297 = 1 г

Відповідь: 1 г.


  1. Під час взаємодії алюмінію масою 9 г із киснем виділилося 274,44 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння цієї реакції.

Розв’язання:

Складемо рівняння реакції взаємодії алюмінію з киснем:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

З реакції бачимо, що треба розрахувати кількість теплоти на 4 моль алюмінію, тобто 427 = 108 г. Складаємо пропорцію.

Під час горіння 9 г алюмінію виділяється 274,44 кДж теплоти, а під час горіння 108 г — х кДж:

Х = 108 г * 274.44 кДж / 9 г = 3293,28 кДж

Отже, термохімічне рівняння горіння алюмінію має такий вигляд:

4Al + 3O2 → 2Al2O3; ΔН = -3293,28 кДж


При екзотермічних реакціях внутрішня енергія речовин, що беруть участь в реакції зменшується


Встановіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типом за ознакою теплового ефекту реакції та ознакою складу речовин.

Н2 + Сl2 → 2НСl; ΔН = -184,6 кДж – Екзотермічна, сполучення
(СuОН)2СO3 → 2СuО + СO2↑ + Н2O; ΔН > 0 – Ендотермічна, розкладу
2O3 + 2Аl → 2Fе + Аl2O3; ΔН < 0 – Екзотермічна, заміщення
2NaОН + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2О; ΔН < 0 – Екзотермічна, обміну


Це кількість теплоти, що виділяється або поглинається в результаті хімічної реакції. тепловий ефект


За наведеним термохімічним рівнянням добування амоніаку
N+ 3H2 ↔ 2NH3; ΔН = -92 кДж обчисліть кількість теплоти, що виділяється під час утворення 5 моль амоніаку.

2 моль – 92

5 моль – х

Х = 92*5 / 2 = 230

Відповідь: 230 кДж


За термохімічним рівнянням: S + O2 = SO; ΔН = – 297 кДж, обчисліть кількість теплоти, яка виділиться у процесі згорання сірки, маса якої 1 кг.

Відповідь: 9281 кДж

Оборотні та необоротні реакції

Реакції, що відбуваються в одному напрямі й завершуються цілковитим перетворенням реагентів на продукти реакції, називають необоротними.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Проте деякі хімічні реакції відбуваються інакше: до певного часу відбувається лише реакція між вихідними речовинами — пряма, а потім починається зворотній процес — із продуктів реакції утворюються вихідні речовини — зворотна реакція.  Такі реакції є оборотними.

У оборотних реакціях одночасно відбуваються дві взаємодії: 1) між реагентами з утворенням продуктів реакції; 2) між продуктами реакції, унаслідок чого утворюються вихідні речовини — реагенти.

Наприклад, під час нагрівання парів молекулярного йоду І2 з воднем Н2 за 2000С відбувається реакція:

І2 + Н2 → 2НІ. Це пряма реакція.             

Під час утворення газової суміші з умістом НІ 80% ця реакція припиняється. У разі подальшого нагрівання цієї суміші до 3500С відбувається розклад утвореного НІ:

2НІ → І2 + Н2. Це зворотна реакція.        

Хімічні реакції, що за певних умов можуть відбуватися в протилежних напрямах, називають оборотними.

Н2 + І↔ 2НІ

Хімічна рівновага — це такий стан зворотних реакцій, коли за одиницю часу утворюється стільки ж продуктів реакції, скільки їх перетворюється на реагенти.

Реакція є необоротною, якщо відбувається в одному напрямку

Прикладом необоротної реакції є взаємодія металу з кислотою

В основі поділу хімічних реакцій на необоротні та оборотні лежить напрям протікання реакцій.


Вкажіть тип реакції за двома ознаками класифікації.

Ва(ОН)2 + 2НCl → BaCl+ 2H2O необоротна, обміну

Вкажіть тип хімічної реакції за двома ознаками класифікації.
Н2 + Br2 ↔ 2HBr оборотна, сполучення


Яка з хімічних реакцій є оборотною? взаємодія водню з йодом 

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку алюмінію з розчином хлоридної кислоти масою 10 г з масовою часткою кислоти 14,6%. 0,448 л 

Закінчіть рівняння хімічної реакції. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу.

3Ca + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2

У відповіді вкажіть загальну кількість електронів, що віддав відновник. – 6

Закінчіть рівняння хімічної реакції. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу.

Al + CuSO4 → AlSO4 + Cu

У відповіді вкажіть загальну кількість електронів, що віддав відновник. 6

Речовина, що віддає електрони в окисно-відновній реакції, називається відновником

Вкажіть сполуку,  в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості. HNO3

Вкажіть сполуку,  в якій Нітроген проявляє лише відновні властивості. NH3

Яка з наведених хімічних реакцій є необоротною? взаємодія металу з кислотою

Оберіть термохімічне рівняння горіння водню, якщо відомо, що під час згоряння водню масою 2 г виділяється 285,9 кДж теплоти.

22→2Н2О; ΔН = – 571,8 кДж

Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається екзотермічною


Для реакції Fe + HCl → FeCl2 + H2
визначте загальну кількість електронів, що бере участь у процесах окиснення і відновлення, застосувавши метод електронного балансу. 2

Для реакції Fe2O3 + CO → Fe + CO2 визначте загальну кількість електронів, що бере участь у процесах окиснення і відновлення, застосувавши метод електронного балансу. 6


Укажіть рівняння екзотермічних реакцій.

 CH4 +2O→ CO2 + H2O;   ΔH = -891 кДж,

S + Fe → FeS;   ΔH= – 95,3 кДж


За наведеним рівнянням реакції:
2Mg + O2 → 2MgO; ΔН = -1205 кДж
обчисліть, яка кількість теплоти виділиться внаслідок взаємодії магнію масою 96 г. Відповідь: 2410 кДж 


Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110г з масовою часткою солі 25%. Відповідь: 4,46 л


для підвищення виходу продуктів ендотермічної реакції необхідно підвищувати температуру,

швидкість хімічної реакції залежить від температури,

швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій речовин, що реагують, каталізатор сприяє збільшенню швидкості хімічних реакцій


Установіть відповідність між рівнянням хімічної реакції та її типом.

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 → заміщення,

Zn + O2 → 2ZnO → сполучення,

MgCO→ MgO + CO2 → розкладу,

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl → обміну

Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається окисником


Укажіть рівняння ендотермічних реакцій.

MnO2 + 2C → Mn + 2CO;   ΔH = +293 кДж 

CaCO→ CaO + CO2;   ΔH = +178 кДж

Вкажіть, яка величина позначається буквою ΔH. – ентальпія

Реакція, у результаті якої тепло поглинається, називається ендотермічною 

Хімія 9 клас Йонно-молекулярні рівняння

Якщо йони в лівій і правій частині повного йонного рівняння повністю скорочуються, то реакція йонного обміну не відбувається.

Оберіть твердження, що характеризує істинні розчини – розчини, в яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла 


Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити наявність карбонат-іонів у розчині – хлоридна кислота 

Укажіть, між якими парами  речовин реакція у розчині  відбувається до кінця – купрум(ІІ) сульфат і барій хлорид, арґентум(І) нітрат і кальцій хлорид


Встановіть відповідність між йонами, які використовуються для виявлення один одного у розчинах.

 Ba2+ – сульфат-аніон, H+ – карбонат-аніон, Ag+ – хлорид-аніон


Встановіть відповідність між  аніоном, наявним у рівнянні  електролітичної дисоціації речовини, і назвою речовини.

SіО32- – натрій силікат,

SO2- – натрій сульфат,

S2- – натрій сульфід,

SO32- – натрій сульфіт


Встановіть відповідність між  формулами кристалогідратів та їх тривіальними назвами.

CuSO4•5 H2O – мідний купорос,

Na2SO4•10 H2O – глауберова сіль,

FeSO4•7 H2O – залізний купорос,

Na2CO3•10 H2O – кристалічна сода


Укажіть назву слабкого електроліту – кальцій карбонат 

Укажіть назву сильного електроліту –  натрій  сульфат 


При збільшенні температури розчинність газоподібних речовин зменшується


Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑ 


Ферум(ІІІ) хлорид – розчинна

Кальцій гідроксид – малорозчинна речовина

Цинк карбонат – практично нерозчинна речовина

Купрум(ІІ) йодид – речовина не існує


Кальцій хлорид і натрій карбонат – випадання осаду білого кольору CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq) → CaCO3 (s) + 2 NaCl (aq)


Купрум(ІІ)сульфат та натрій гідроксид – випадання осаду синього кольору

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4


Калій сульфіт та хлоридна кислота – виділення газу

K₂SO₃ + 2HCl = 2KCl +SO₂↑ + H₂O


Нітратна кислота та барій гідроксид – утворення води

Ba(OH)2 (aq) + 2 HNO3 (aq) → Ba(NO3)2 (aq) + 2 H2O (l)


Для кожної реакції, що відбувається, склади рівняння в молекулярному, повному йонному та скороченому йонному вигляді

3 BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2 FeCl3 + 3 BaSO4 молекулярне

3Ba2+ + 2Cl + 2Fe 3+ + 3SO4 2- -> 3BaSO4↓ + 2Fe3+ + 3Cl–  повне йонне рівняння реакції

3Ba2+ + 3SO42- → 3BaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ скорочене йонне


NaCl + K2SO4 → реакція не відбувається

Na2CO+ KCl → реакція не відбувається


 Na2CO+ 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO3 2- + 2H+ + 2Cl -> H2O + 2Na+ + 2Cl + CO2

2H+ + CO32- → H2O + CO2


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ag+ Cl– → AgCl

арґентум(І) нітрат і натрій хлорид 

NaCl+ AgNO3 = AgCl↓+ NaNO3
Na⁺ + Cl⁻ + Ag⁺ + NO3⁻ = AgCl + Na⁺+ NO3⁻
Cl⁻ + Ag⁺ = AgCl


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ba2+ + SO42- → BaSO4

барій нітрат і калій сульфат 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Н+ ОН– → Н2О

хлоридна кислота і барій гідроксид 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ag+ Cl– → AgCl

арґентум(І) нітрат і натрій хлорид 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ba2+ + CO32- → BaCO3

барій нітрат і натрій карбонат 


І. У результаті реакції між розчинами барій нітрату і натрій карбонату випадає осад.

ІІ. У результаті реакції між розчинами барій нітрату і калій сульфату утворюється нерозчинна сполука.

обидва правильні 


Вкажіть речовини, розчини яких містять іони ОН: натрій гідроксид, калій гідроксид


Оберіть правильний порядок виконання досліду про отримання арґентум(І) хлориду із натрій хлориду.

1 за таблицею розчинності перевіряю розчинність NaCl і AgCl,

2 AgCl є нерозчинним, тобто він випаде в осад у результаті обміну іонами NaCl з іншою речовиною,

3 за таблицею розчинності добираю речовину, що є розчинною і містить іон Ag+,

4 у пробірку наливаю 2 мл розчину NaCl,

5 до розчину NaCl доливаю 2 мл розчину AgNO3,

6 спостерігаю виділення білого сирнистого осаду


магній хлорид і натрій нітрат

Mg(NO3)2 (aq) + 2 NaCl (aq) → 2 NaNO3 (aq) + MgCl2 (aq)

магній хлорид і арґентум(І) нітрат

MgCl2 (aq) + 2 AgNO3 (aq) → Mg(NO3)2 (aq) + 2 AgCl (s)

кальцій карбонат і хлоридна кислота

CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2↑

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

6KOH + Fe2(SO4)→3K2SO+ 2Fe(OH)3

2Fe3+ + 6OH– →2Fe(OH)3


K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑

Ba(OH)+ 2HNO→ Ba(NO3)+ 2H2O

H+ + OH → H2O

Встановіть відповідність між формулами речовин і йонами, на які ці речовини дисоціюють.

FeCl2= Fe(2+) і 2Cl-

FeCl3= Fe(3+) і 3Cl-

Fe(OH)3= речовина нерозчинна

Fe2(SO4)3= 2Fe(3+) і 3SO4(2-)

Реакції йонного обміну відбуваються за умов: випадання осаду, виділення газу, утворення води.