Фізика 10 клас МКТ

Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення. Ідеальний газ 

Якому значенню температури за шкалою Кельвіна відповідає значення температури 57 °С? 330 К 

Чи зміниться, і якщо зміниться, то як, середня кінетична енергія молекул ідеального газу, якщо абсолютну температуру газу збільшити в 3 рази? Збільшиться в 3 рази 

Установити зв’язок між макроскопічними та мікроскопічними параметрами речовини й, виходячи з цього, знайти рівняння стану даної речовини. Основне завдання МКТ 

Визначте середню квадратичну швидкість руху молекул газу, який займає об’єм 5 м3 при тиску 2ꞏ105 Па та має масу 6 кг. 707

Середня кінетична енергія поступального руху молекул газу в балоні дорівнює 4,14ꞏ10–21 Дж. Чому дорівнює температура газу в цьому балоні? 200 К 

Розв’яжи задачу і запиши відповідь в одиницях вимірювання СІ, заокругливши до цілого.

При якій температурі середня квадратична швидкість руху молекул азоту дорівнює 943 м/с? 999