Фізика 10 клас тест

Через блок із нерухомою віссю перекинута нитка, до кінців якої прикріплені вантажі масами 8 кг і 2 кг. Знайдіть силу натягу нитки. 32 Н 

В якій точці траєкторії при виконанні мертвої петлі тиск на пілота з боку сидіння літака буде мінімальним? 1

У нижній точці мертвої петлі реактивний літак рухається зі швидкістю v = 1200 км/год. Визначити, якого перевантаження (відношення сили тиску на сидіння до сили тяжіння) зазнає пілот, якщо діаметр петлі 2 км. 12 

Вантажі з масами 2 кг та 4 кг з’єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок. З якими прискореннями будуть рухатися тіла? Вантаж 2 рухається вниз із прискоренням 3,3 м/с2, а вантаж 1 вгору 

Визначте, як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома однаковими тілами, якщо відстань між ними зменшити в 1,5 раза, масу другого тіла збільшити у 8 разів, а масу першого збільшити у 2 рази: збільшиться у 36 разів 

Установіть відповідність визначення та поняття або явища:

міра інертності тіла → маса,

зміна форми та об’єму тіла → деформація,

точка прикладання сили тяжіння → центр тяжіння,

стан тіла, в якому відсутні переміщення будь-яких його точок під дією прикладених сил → рівновага,

відсутність ваги тіла → невагомість,

властивість тіла зберігати швидкість → інертність

Установіть відповідність між вченими та їхніми досягненнями в галузі механіки:

формула для сили тертя ковзання → Амонтон,

постійність прискорення вільного падіння → Галілей,

формулювання основних законів динаміки → Ньютон,

опис сили пружності → Гук

Яку силу необхідно прикласти, щоб рівномірно рухати вгору вагонетку масою 600 кг по естакаді з кутом нахилу 20°. Силою тертя можна знехтувати. g=10 м/с^2 2052 H

З вершини похилої площини завдовжки 10 м і заввишки 4 м починає ковзати тіло. З якою швидкістю воно досягне основи площини, якщо коефіцієнт тертя становить 0,1? Відповідь дати в СІ з точністю до десятих, прийняти g =10 м/с2. 7,7

Доповніть пропущеними словами речення, у яких відображаються основні закони динаміки.

Основою динаміки є закони, що були відкриті – Ньютоном

Уся класична динаміка розглядається в інерціальних системах

Коли на тіло не діють сили або дія сил компенсується, тіло може  Правильна відповідь: рухатися поступально та рівномірно або бути в спокої