Хімія 10 клас повторення

Вкажіть назви речовин, які є гомологами. етан, бутан

Обчисли об’єм повітря, що витратиться на горіння 1 л бутану: 31 л

Для метану характерні реакції заміщення. Верно 

Індикатор у розчині аміноетанової кислоти виявляє нейтральну реакцію Верно 

Вкажи речовини, з якими вступає у хімічну взаємодію метанол:  кисень, калій

Для етену та етину характерні реакції заміщення. Неверно

Укажи сировину для виробництва розчинників, пластмас, синтетичного каучуку, оцтової кислоти, етанолу, ізоляційних матеріалів та  ін.: етин

Укажи речовини, з якими реагує оцтова кислота: калій карбонат, етанол

Установи відповідність між назвою речовини і функціональною (характеристичною) групою (групами), що є у її складі: етанол → одна гідроксильна група, гліцерол → три гідроксильні групи, оцтова кислота → карбоксильна група, аміноетанова кислота → аміногрупа і карбоксильна група

Позначте продукт(и) повного окиснення вуглеводнів карбон(IV) оксид та вода

Вкажи відповідність між назвою речовини і групою, до якої вона належить:  аміноетанова кислота → нітрогеновмісні, гліцерол → оксигеновмісні, гексан → вуглеводні

Обчисли масу брому, що може прореагувати з 11,2 л етену за нормальних умов: 80 г