Хімія 9 клас відповіді на тести

При додаванні водню до алкенів утворюються речовини класу алкани 

У результаті відщеплювання водню від алкенів утворюються речовини класу алкіни 

Перед хіміками стоїть завдання розробки способів утилізації синтетичних матеріалів і створення нових полімерів, які б розкладалися в природі 

Вкажіть назву речовини – гомологу метану. пентан, пропан 

У результаті відщеплювання водню від алканів утворюються речовини класу алкени 

SO2 уловлюють фільтрами і використовують для отримання сульфатної кислоти 

Здатність деяких органічних сполук до реакцій полімеризації роз­ширює число органічних сполук.

Предметом вивчення природничих наук є мате­рія.

Оберіть правильне закінчення речення. Із шлаків виготовляють будівельні матеріали

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна відрізнити етен від етану.  бромна вода 

Вкажіть особливість будови молекули етилену.  наявність подвійного зв’язку між атомами Карбону

Зазначте загальну формулу гомологів метану (алканів). СnН2n+2

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння реакції гідрування.  С2Н4  + Н2 → С2Н6

Вкажіть речовину, з якою реагуватиме етан. кисень

Якого кольору стане місце контакту крохмалю з йодом? синього

Зазначте функціональну групу спиртів. –OH 

Встановіть відповідність між лівими і правими частинами схем рівнянь хімічних реакцій.

С2Н4 + Cl2 → 1,2-дихлороетан,

С2Н2 + 2HCl → 1,1-дихлороетан,

целюлоза + вода → глюкоза,

С2Н2 + 2Cl2 → 1,1,2,2-тетрахлороетан,

С2Н4 + HCl → хлороетан,

глюкоза + вода → реакція не відбувається

Позначте формули речовин, з якими може реагувати етанова кислота. NaOH, Zn

Обчисліть об’єм повітря, необхідного для спалювання етану об’ємом 10 м3 (н.у.). 166,7 м3

Зазначте, який тип хімічного зв′язку характерний для органічних речовин. ковалентний 

Вкажіть ряд, утворений виключно символами елементів-органогенів. C, H, N, O