Історія України 10 клас відповіді на тести

 • 18 грудня 1917 року Курултай сформував національний уряд – Директорію – на чолі з Номаном Челебіджиханом
 • Кримська Народна Республіка —державне утворення на Кримському півострові, що було проголошено в Грудні 1917 р.
 • Сто років тому головою Курултаю як постійно діючого парламенту кримськотатарського народу був обраний письменник Асан Сабрі Айвазов
 • У якому місті було проголошено радянську владу в Україні у грудні 1917 р.? Харків
 • Тимчасовий уряд Росії видав «Тимчасову інструкцію для Генерального Секретаріату» в Серпні 1917 р.
 • Раднарком оголосив війну Українській Центральній Раді, яка з цього дня перебувала в стані війни з РНК Росії, у грудні 1917 р.
 • «…Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядку­вати своїм життям». – червень 1917
 • Незмінним командиром куреня, пізніше Окремого кор­пусу Січових Стрільців із січня 1918 року був Євген Коновалець
 • Що стало основним підсумком українського державотворчого процесу в період з березня по грудень 1917 р.? Проголошення автономії України
  • Укажіть, хто написав твір «Відродження нації», у якому автор, досліджуючи причини поразки Української Центральної Ради, відзначив, що «вона ставила національно-державну ідею значно вище за соціальну»  Володимир  Винниченко
  • Створення якого національного військового формування стало наслідком «українізації багнета» в період діяльності Української Центральної Ради у травні 1917 р. Полк ім. Б. Хмельницького
  • На які губернії поширював свою владу Генеральний секретаріат УЦР згідно з «Тимчасовою інструкцією…» Тимчасового уряду Росії? Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, Чернігівську
  • Вкажіть, як відреагувала УЦР на збройне повстання більшовиків у Петрограді. засудила більшовицький переворот
  • Вкажіть, коли було прийнято документ, де проголошувалося: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою… До Установчих зборів України вся власть … належить нам, Українській Центральній Раді і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України» 7 листопада 1917 р. 
  • Вкажіть, що було причиною конфлікту УЦР з німецько-австрійською адміністра­цією. Втручання німецько-австрійської адміністрації у внутрішні справи держави 
  • Вкажіть, що було основним змістом І Універсалу УЦР. Підтверджувалась автономія України 
  • Укажіть діяча, про якого йдеться в цитованому документі: «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд, Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом, були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». Володимир Винниченко 
 • Українська Центральна Рада ….. прийняла Конституцію УНР, в якій зазначалося, що Україна є державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. 29 квітня 1918 р. 
 • Вкажіть, що проголосив IV Універсал УЦР – Незалежність УНР 
 • Вкажіть, що засвідчив Брест-Литовський мирний договір.
 • 1. Економічні зобов’язання УНР щодо Німеччини та її союзників. 2. Визнання України як незалежної держави країнами Четверного союзу. 3. Звільнення Украї­ни від влади більшовиків. 4. Встановлення радянської влади в Україні. 1, 2, 3 
 • Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення влади Української Центральної Ради 
 • Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради? «Автономію Україні!» 
 • Якого договору стосується цитований документ?
 • «Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною має бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба…» Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками 
 • Встановіть відповідність між політичними діячами та посадами, які вони обіймали в період Української революції. М. Грушевський → голова Української Центральної Ради, С. Петлюра → секретар військових справ УЦР, В. Винниченко → голова Генерального Секретаріату УЦР, С. Єфремов → секретар міжнаціональних справ УЦР
 • Встановіть відповідність між датами і подіями грудень 1919 р. → залишки корпусу Січових стрільців зібралися у Новій Чарториї, де Стрілецька Рада прийняла рішення про розпуск січової формації., грудень 1917 р. → І Всеукраїнський з’ їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні, серпень  1920 р. → Євген Коновалець зібрав у Празі своїх старшин першого куреня УСС і утворив Українську Військову Організацію (УВО)., лютий 1917 р. → в Криму виникли нові партії та рухи, у тому числі кримськотатарські «Національна партія» (Міллі-фірка)
 • До складу якої держави потрапила Північна Буковина у 1918 р.? Румунії
 • Назвіть головну базу військ Антанти у Криму. Севастополь
 • Гетьманський переворот відбувся в… квітні 1918 р. 
 • Вкажіть, який уряд видав документ, де йшлося: «Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця землі української руйнуюче поміщицько-монархічне панування – гетьманщину». Директорія
 • Яка подія сприяла проголошенню наступної декларації Директорії УНР? «Уповноважена силою і волею трудящих класів України – Верховна Влада Україн­ської Народної Республіки – Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм». Повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва. 
 • Першим президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 р., було обрано… Володимира Вернадського 
 • Як називався законодавчий орган влади Західноукраїнської Народної Республіки? Національна Рада. 
 • Як називався виконавчий орган влади Західноукраїнської Народної Республіки? Державний секретаріат. 
 • Вкажіть, створення якої держави проголошував наступний документ? Український народе! …Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на україн­ських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська Держава і її найвища влада, Українська Національна Рада. – ЗУНР. 
 • Яку назву мала армія ЗУНР? Українська галицька армія
 • Вкажіть, хто був головою гетьманського уряду. Федір Лизогуб 
 • Держава гетьмана П. Скоропадського називалася… Українська Держава.