Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.

На початку ХХ ст. Росія прагнула загарбати …, знищити тут «український П’ємонт». Галичину, Буковину

На початку ХХ ст. Росія прагнула заволодіти …, узяти під одноосібний контроль протоки Босфор та Дарданелли. Стамбулом

На початку ХХ ст. Австро-Угорщина хотіла захо­пити деякі території на Балканах і частину земель Правобережної України

Якою була сфера зацікавлень Німеччини на українських землях? джерело забезпечення продуктами харчування

Яка країна прагнула допомогти українцям у їх національно-визвольних змаганнях? жодна

Яку спільну рису мали війни кінця ХІХ – поч. ХХ ст.? вони були зумовлені боротьбою за колонії і сфери впливу

Які території стали ареною англо-німецького суперництва? Південна Африка

За підсумками російсько-японської війни 1904-1905 рр. було підписано мир у Портсмуті 

У 1882 р. було укладено Троїстий союз

Яких втрат зазнала Іспанія внаслідок американо-іспанської війни 1898 р.? Кубу 

Активне розширення сфери економічного, політичного, духовно-культурного панування – це експансія 

Наприкінці XIX ст. зовнішня політика Франції була спрямована на зближення з Росією, Англією

Підсумком розвитку міжнародних відносин наприкінці XIX – на початку XX ст. стало розгортання підготовки провідних держав світу до війни

Універсальна теорія й метод пізнання світу, що представляє весь природний, історичний і духовний світ у вигляді безперервного  процесу руху, зміни, перетворення й розвитку – це діалектика

Німецький філософ … віддав першість буттю, а не свідомості. Л. Фейєрбах

Як звали основоположника термодинаміки, що дослідив питання про одержання «рушійної сили» при переході тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого? С. Карно

Англійський фізик … запровадив поняття «електромаг­нітне поле». М. Фарадей

В якій галузі науки працював А. Авогадро? хімія

Як звали французького письменника, що сформулював головні принципи реалізму? Стендаль

Вкажи ім’я англійського письменника, що оспівував середньовічну Англію і Шотландію. В. Скотт

Оперу «Фіделіо» створив Л. Бетховен

Як звали відомого французького письменника, який шість разів приїздив до Києва? О. Бальзак

Як звали французького письменника, що досліджував психологічні і соціальні риси сучасників? Е. Золя

Французький зоолог ….. є основополож­ником учення про еволюцію. Ж. Б. Ламарк

Наука, вчення про загальні закони розвитку природи, суспільства й мислення, пізнання – це філософія

Вчення про тепло як про рушійну силу молекул розробляв англійський вчений В. Томсон

Як називається ідейний та художній напрям у духовному житті, покли­каний відбивати правду життя засобами мистецтва в поєднанні з висо­кістю та здійсненням авторського ідеалу? реалізм 

Вкажи прізвище вченого, який розробив метод тривалого збереження продуктів харчування. Л. Пастер 

Видатний російський математик ….. зробив справжню револю­цію в математичній науці, висунувши й роз­винувши теорію неевклідової геометрії. М. Лобачевський

Серед переліку обери прізвища (три) письменників-романтиків.  В. Скотт, Й. Гете, О. Пушкін

Встанови відповідність. Е. Мане → живопис, Л. Бетховен → музика, Ж.Б. Ламарк → зоологія, А. Авогадро → хімія