Органічні сполуки

Зазначте групу атомів, яку називають гомологічною різницею. СН2

Вкажіть речовину, яку використовують для прискорення дозрівання фруктів. етен

Укажіть назву гомологу метану, який за нормальних умов є газом. бутан


Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І – У  молекулі етину між атомами Карбону потрійний зв’язок.

ІІ – Етин і етен є гомологами.

правильне І


Укажіть правильне закінчення речення. Належність до органічних речовин можна встановити за утворенням вуглекислого газу під час їхнього горіння

Вкажіть тип реакцій характерний для етену та етину. приєднання


Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І – Етен належить до насичених вуглеводнів.

ІІ – Етен є гомологом метану.

обидва неправильні


Обчисліть відносну густину етану за воднем. 15


Закінчіть рівняння реакції і вкажіть суму всіх коефіцієнтів:
С4Н10 + О2

2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

33


Обчисліть і вкажіть масу брому, що може приєднати етен об’ємом 5,6 л (н.у.). 40 г

Обчисліть масу етину, що знебарвлює бромну воду масою 400 г з масовою часткою брому 2%, якщо при цьому утворюється насичена сполука. 0,65 г

Встановіть відповідність між формулою і назвою вуглеводню.  С2Н6 → етан, С2Н4 → етен, С4Н10 → бутан, С2Н2 → етин

Який об’єм водню повністю провзаємодіє з 1 л ацетилену (н.у.)? 2 л

Який об’єм азоту і водню прореагував, якщо в результаті реакції об’єм суміші після приведення до попередніх умов зменшився на 60 л? 30 л азоту і 90 л водню

Під час згоряння суміші метану і вуглекислого газу об’ємом 40 л витратилося 60 л кисню. Обчисліть вміст вуглекислого газу у початковій суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов. 10 л

Вкажіть відношення об’ємів водню і кисню у реакції утворення води. 2:1

У рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься одне й те ж саме число молекул.

Зазначте функціональні групи амінооцтової кислоти. -NH2 та -СООН


СН3СООН= оцтова кислота

NH2СН2СООН= амінооцтова кислота

СН3СН2ОН= етанол

СН3ОН= метанол


Обчисліть масову частку Нітрогену у складі амінооцтової кислоти. 19 %

Укажіть фізичні властивості амінооцтової кислоти. кристалічна речовина, солодка на смак

Вкажіть назву речовини, що утворюється як побічний продукт у процесі синтезу білкових молекул. вода

Амінооцтова кислота проявляє хімічні властивості як основ, так і кислот за рахунок наявності у молекулі двох функціональних груп – аміногрупи та карбоксильної групи.

Хто з учених вперше синтезував пептид з 18 залишків амінокислот? Е. Фішер


Встановіть відповідність між структурою білкових молекул та їх формою.

первинна= лінійна

вторинна= спіраль

третинна= кулька

четвертинна= поєднання кількох молекул у вигляді кульок


Вкажіть речовини, які є мономерами білків. амінокислоти

Оберіть логічне продовження речення. Приготування омлету є прикладом денатурації

Яка структура білків підтримується водневими зв’язками? вторинна

Як називається функція деяких білків прискорювати хімічні реакції в організмі людини? каталітична

Пригадайте з курсу біології органоїд клітини, в якому відбувається синтез білкової молекули. рибосома

Якісною реакцією на білок є біуретова реакція.