Хімія тест 10 клас

Як називається група атомів, що визначає хімічні властивості речовини? характеристична або функціональна 

Як називається група речовин однакового якісного складу, молекули яких різняться на одну або більше груп СН2 гомологи 

Вкажи фермент, що розщеплює полісахариди: α-амілаза 

Вкажи, які сполуки називають «носіями життя»: білки 

Познач порушення функцій у людини, яке виникає за повної відсутності певного вітаміну:  авітаміноз

Вкажіть назви гормонів, що регулюють рівень глюкози у крові людини. інсулін, глюкагон

Вкажи причини багатоманітності органічних речовин: ізомерія, здатність атомів Карбону сполучатися між собою

Вкажіть символи жиророзчинних вітамінів. А, D

Встановіть відповідність реагентами та продуктами їх взаємодії.  спирт + кислота → естер + вода, алкен + О2 → вуглекислий газ + вода, жир +  вода → гліцерол + вищі кислоти, альдегід + [O] → кислота

Добова потреба у вітамінах значною мірою залежить від віку, статі, маси тіла та стану організму 

Установи відповідність між речовиною та її функціональною (ними) групою (ами): метанамін → -NH2, 2-амінобутанова кислота → -NH2 та -СООН, оцтова кислота → -СООН, гліцерол → три групи -ОН

Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. метанамін + хлоридна кислота → метанамоній хлорид, амінокислота + натрій гідроксид → сіль натрію + вода, амінокислота + амінокислота → дипептид, анілін + кисень → вуглекислий газ + вода + азот

Укажи, до якого типу реакцій належить утворення білків: поліконденсації

Взаємодія аніліну з бромною водою відбувається за участі … бензенового кільця

Оберіть правильне твердження. Анілін не можна змивати із шкіри гарячою водою.

Укажи якісну реакцію на білки, які у своєму складі містять залишки ароматичних амінокислот: ксантопротеїнова

Вкажіть речовину, що реагує з аніліном з утворенням речовини фіолетового забарвлення. хлорне вапно

Будова молекули гемоглобіну відповідає ……… структурі білка. четвертинній

Укажи якісну реакцію на пептидну групу білків: біуретова 

Вкажіть речовини, що вступають у хімічні реакції з амінокислотами. натрій гідроксид, спирти

Вкажіть види ізомерії характерні амінокислотам. положення аміногрупи, будови карбонового ланцюга – структурна

Укажи речовини, які використовують для виявлення білків: нітратна кислота (конц.), луг + купрум(ІІ) сульфат

Обчисли кількість речовини аміноетанової кислоти, що прореагувала з утворенням дипептиду і води масою 90 г. Відповідь введи у комірку відповіді без одиниць вимірювання. 10

Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами їх взаємодії. амінокислота + амінокислота → дипептид, амінокислота + калій гідроксид → сіль калію + вода, білок + вода + хлоридна кислота (конц.) → суміш амінокислот, нітробензен + водень → анілін + вода

Установи відповідність між характеристичними (функціональними) групами і речовинами, для яких вони характерні: -СООН → оцтова кислота, -NH2 → етанамін, три групи -ОН → гліцерол, -NH2 та -СООН → 2-амінопропанова кислота

У результаті гідролізу відбувається руйнування… білкових молекул. всіх структур

Реакція Зініна – це реакція отримання… аніліну 

Оберіть правильне твердження.

Виберіть одну відповідь: Третинна будова молекул білка утворюється завдяки виникненню пептидних зв’язків Вторинна структура молекул білка утримується завдяки водневим зв’язкам – правильна

Обери правильне твердження:

Виберіть одну відповідь: Зменшення електронної густини на атомі Нітрогену призводить до зростання здатності відщеплювати протони від слабких кислот, тому анілін – слабша основа, ніж аліфатичні аміни й амоніак Зменшення електронної густини на атомі Нітрогену призводить до зниження здатності відщеплювати протони від слабких кислот, тому анілін – слабша основа, ніж аліфатичні аміни й амоніак – правильна

Вкажи речовину, що виявляє найслабші основні властивості:

калій гідроксид амоніак етанамін анілін

Біполярний іон характерний для… амінокислот 

Обери правильне твердження:

Виберіть одну відповідь: Амінокислоти виявляють амфотерні властивості, тому що їх молекули містять карбоксильні групи та аміногрупи Амінокислоти виявляють амфотерні властивості, тому що їх молекули містять аміногрупу та вуглеводневий радикал

Укажи функціональні групи амінокислот: аміногрупа, карбоксильна

Вкажи речовини, з якими реагує метанамін:  вода, нітратна кислота

Укажіть хімічні реакції, характерні для амінів. взаємодія з кислотами, горіння

Обчисліть масу аміноетанової кислоти, яку можна добути з етанової кислоти масою 12 кг, що містить 6 % домішок. Відповідь обчисліть у кілограмах і введіть у комірку відповіді число, округлене до десятих без одиниць вимірювання. 14,1