Літературні роди та жанри

 • Художній стиль мовлення ‒ це стиль  художньої літератури, який використовується в художній творчості
 • Епос ‒ це рід літератури 
 • Літературу й публіцистику поєднують художній нарис 
 • Науково-фантастичний роман – це категорія жанру 
 • Сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника ‒ це стиль 
 • Прояв сукупності особливих істотних ознак таланту письменника в конкретному творі називають індивідуальним стилем 
 • Митці почали звертатися до культурних надбань античної культури в епоху Відродження
 • Тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури ‒ це літературний жанр 
 • Типологія жанрів була чітко визначена в класицизмі 
 • Літературний жанр – це тип літературного твору; класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури 
 • Література ‒ це сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва — мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер 
 • В кінці ХІХ – на початку ХХ століття остаточно оформляються дамський роман 
 • Рід літератури ‒ це частина творів літератури (у тому числі й усної народної творчості, або фольклору), для яких спільною є специфіка зображуваного в них життя й характер його подання в словесному матеріалі 
 • Байка належить до ліро-епічних творів 
 • Який жанр не належить до лірики? фейлетон 
 • Відгалуження і різновиди літературних напрямів ‒ це літературна течія 
 • Суміжний рід літератури ‒ це ліро-епос
 • Билина належить до ліро-епічного жанру 
 • Не належить до жанрового різновиду роману фейлетон 
 • Вірш належить до ліричних творів
 • Лірика – це  один із трьох основних літературних родів, у якому життя відображається через передання почуттів, думок, переживань людини
 • Детективний роман ‒ це жанровий різновид
 • Комедія, драма, трагедія, трагікомедія, трагіфарс належать до роду драма 

Leave a Reply