Роди й жанри літератури. Теорія літератури

Художній твір ­— це нова естетична реальність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських цінностей. Під цим терміном розуміють не просто якийсь зв’язний текст, а такий, який має певне естетичне навантаження.

Фольклор – колективная творчість, усна народна творчість.

Література (лат. literatura — написане, від litera — буква, літера) — сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва — мистецтво слова, що відбиває дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.

Розрізняють літературу технічну, наукову, довідкову й художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб.

Рід літератури — це частина творів літератури (зокрема й усної народної творчості, або фольклору), для яких спільною є специфіка зображуваного в них життя й особливості його подання в словесному матеріалі.

Лірика (від грец. lyra — струнний музичний інструмент, під акомпанемент якого в Стародавній Греції виконували пісні й вірші) — один із трьох основних літературних родів, у якому життя зображається через передання почуттів, думок, переживань людини (ліричний герой) за певних обставин, під впливом певних подій.

Драма (від грец. drama — дія) — один із трьох основних літературних родів, який охоплює твори, що змальовують світ у формі дії, котра розгортається через діалоги й монологи дійових осіб. Драматичні твори здебільшого призначені для сценічного втілення.

Епос (від грец. epos — слово, розповідь) — один із трьох основних родів художньої літератури (нарівні з лірикою та драмою), який охоплює твори, орієнтовані на зображення зовнішнього світу, розповідь про людей (персонажів, героїв) і події від третьої особи й найчастіше репрезентовані прозою.

Ліро-епос поєднує ознаки епічного та ліричного родів. До ліро-епічних жанрів зараховують баладу, історичну пісню, думу й билину.

Роди літератури

РідЕпосЛірикаДрама
Жанрипрозовий твірВіршований твірДіалоги, дія відбувається зараз і тут
епопея, роман, повість, оповідання, новела, нарис, казка, есе, ескізвірш, пісня, елегія, послання, медитація, гімн, ідилія, мадригал, епіталама, ліричний портрет, етюд, ода, епіграма та інші

трагедія
комедія
драма
водевіль
драма-феєрія
Жанрові
різновиди
історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, пригодницькі, фантастичні та інші твори

інтимні, або особисті; громадянські, або політичні; патріотичні, пейзажні, філософські та інші твори

історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, філософські та інші твори

Літературний процес – безперервний, складний, іноді суперечливий розвиток літератури, який визначається всією сукупністю фактів художнього життя

Літературні течії – відгалуження й різновиди літературних напрямів

Літературний напрям — це конкретно-історичне втілення художнього методу, що виявляє себе в ідейно-естетичній спільності групи письменників у певний період часу. Літературний напрям є своєрідним синтезом (поєднанням) художнього методу та індивідуального стилю письменника.

Література
Літературний рід
епос, лірика, драма
Літературний вид
(епос – роман, повість, новела)
Жанр
(епопея, казка, байка, легенда, оповідання, повість, роман, новела, новелета, художні мемуари)

Основні літературні напрями:

 • бароко (XVII — XVIII ст.);
 • класицизм (XVIII — початок XIX ст.);
 • сентименталізм (друга половина XVIII — початок XIX ст.);
 • романтизм (кінець XVIII — початок XIX ст.);
 • реалізм (друга половина XIX ст.);
 • модернізм (кінець XIX — XX ст.);
 • імпресіонізм, символізм, неоромантизм, імажинізм, футуризм, акмеїзм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм, екзистенціалізм тощо;
 • постмодернізм (із 1980-х pp.).

Художній стиль мовлення — це стиль  художньої літератури, який використовується в художній творчості.

Стиль — сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника.

Індивідуальний стиль — це вияв сукупності особливих суттєвих ознак таланту письменника в конкретному художньому творі чи у всій його творчості, індивідуальне втілення художнього методу.

Особливості художнього стилю

Основні ознаки:

 • образність (образ-персонаж, образ-колектив, образ-символ, словесний образ, зоровий образ);
 • поетичний опис подій у прозових і драматичних творах;
 • естетика мовлення, призначення якої — розбудити в читача почуття прекрасного;
 • експресія та інтенсивність вираження (урочисте, піднесене, увічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе тощо);
 • зображальність (тропи: епітети, порівняння, метафори, алегорії, гіперболи, перифрази тощо; віршована форма, поетичні фігури), конкретно-чуттєве живописання реальності;
 • немає регламентування вживання засобів, про які йтиметься далі, і способів їх поєднання, немає жодного нормування;
 • визначальним є суб’єктивізм розуміння та зображення (світогляд, світовідчуття й відповідно світовідтворення автора, спрямоване на світосприйняття й інтелект читача).

Найважливіші мовні засоби:

 • багатство найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак);
 • вживання емоційно-експресивної лексики (синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів);
 • запровадження авторських новотворів (слів, значень, висловів), формування індивідуального стилю митця;
 • уведення до творів зі стилістичною метою історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних складників та жаргонізмів;
 • поширене застосування дієслівних форм: родових (у минулому часі й умовному способі); особових (у теперішньому та майбутньому часі дійсного способу, у наказовому способі);
 • широке вживання речень різноманітних типів, синтаксичних зв’язків, особливості інтонування й ритмомелодики.

Літературний жанр (фр. genre — рід, вид) — тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, який класифікує літературні твори за типами їхньої поетичної структури.

Байка належить до ліро-епічних творів

Роман у віршах — значний за обсягом віршований твір, у якому поєднані сюжет і лірична складова:  багатопланова епічна розповідь про долі героїв й авторське суб’єктивно-емоційне ставлення до того, що зображується.

Роман — епічний твір великого обсягу, де життя звичайних людей розкривається на тлі історично або соціально вагомих подій чи обставин.

Характерні ознаки роману:

 • зображення всебічної картини життя людей та складного кола життєвих явищ;
 • декілька сюжетних ліній;
 • наявність системи рівнозначних персонажів;
 • значна тривалість подій у часі.

Жанрові форми роману:

 • родинно-побутовий — історія однієї або декількох сімей;
 • соціально-психологічний — зображення й аналіз душевного стану героїв;
 • історичний — зображення конфліктів епохи;
 • любовний — історія кохання;
 • пригодницький — історія подорожей.

Leave a Reply