Хімія 9 клас Йонно-молекулярні рівняння

Якщо йони в лівій і правій частині повного йонного рівняння повністю скорочуються, то реакція йонного обміну не відбувається.

Оберіть твердження, що характеризує істинні розчини – розчини, в яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла 


Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити наявність карбонат-іонів у розчині – хлоридна кислота 

Укажіть, між якими парами  речовин реакція у розчині  відбувається до кінця – купрум(ІІ) сульфат і барій хлорид, арґентум(І) нітрат і кальцій хлорид


Встановіть відповідність між йонами, які використовуються для виявлення один одного у розчинах.

 Ba2+ – сульфат-аніон, H+ – карбонат-аніон, Ag+ – хлорид-аніон


Встановіть відповідність між  аніоном, наявним у рівнянні  електролітичної дисоціації речовини, і назвою речовини.

SіО32- – натрій силікат,

SO2- – натрій сульфат,

S2- – натрій сульфід,

SO32- – натрій сульфіт


Встановіть відповідність між  формулами кристалогідратів та їх тривіальними назвами.

CuSO4•5 H2O – мідний купорос,

Na2SO4•10 H2O – глауберова сіль,

FeSO4•7 H2O – залізний купорос,

Na2CO3•10 H2O – кристалічна сода


Укажіть назву слабкого електроліту – кальцій карбонат 

Укажіть назву сильного електроліту –  натрій  сульфат 


При збільшенні температури розчинність газоподібних речовин зменшується


Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑ 


Ферум(ІІІ) хлорид – розчинна

Кальцій гідроксид – малорозчинна речовина

Цинк карбонат – практично нерозчинна речовина

Купрум(ІІ) йодид – речовина не існує


Кальцій хлорид і натрій карбонат – випадання осаду білого кольору CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq) → CaCO3 (s) + 2 NaCl (aq)


Купрум(ІІ)сульфат та натрій гідроксид – випадання осаду синього кольору

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4


Калій сульфіт та хлоридна кислота – виділення газу

K₂SO₃ + 2HCl = 2KCl +SO₂↑ + H₂O


Нітратна кислота та барій гідроксид – утворення води

Ba(OH)2 (aq) + 2 HNO3 (aq) → Ba(NO3)2 (aq) + 2 H2O (l)


Для кожної реакції, що відбувається, склади рівняння в молекулярному, повному йонному та скороченому йонному вигляді

3 BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2 FeCl3 + 3 BaSO4 молекулярне

3Ba2+ + 2Cl + 2Fe 3+ + 3SO4 2- -> 3BaSO4↓ + 2Fe3+ + 3Cl–  повне йонне рівняння реакції

3Ba2+ + 3SO42- → 3BaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ скорочене йонне


NaCl + K2SO4 → реакція не відбувається

Na2CO+ KCl → реакція не відбувається


 Na2CO+ 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO3 2- + 2H+ + 2Cl -> H2O + 2Na+ + 2Cl + CO2

2H+ + CO32- → H2O + CO2


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ag+ Cl– → AgCl

арґентум(І) нітрат і натрій хлорид 

NaCl+ AgNO3 = AgCl↓+ NaNO3
Na⁺ + Cl⁻ + Ag⁺ + NO3⁻ = AgCl + Na⁺+ NO3⁻
Cl⁻ + Ag⁺ = AgCl


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ba2+ + SO42- → BaSO4

барій нітрат і калій сульфат 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Н+ ОН– → Н2О

хлоридна кислота і барій гідроксид 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ag+ Cl– → AgCl

арґентум(І) нітрат і натрій хлорид 


Зазначте назви речовин, взаємодія розчинів яких відповідає наступному скороченому йонному рівнянню реакції:

Ba2+ + CO32- → BaCO3

барій нітрат і натрій карбонат 


І. У результаті реакції між розчинами барій нітрату і натрій карбонату випадає осад.

ІІ. У результаті реакції між розчинами барій нітрату і калій сульфату утворюється нерозчинна сполука.

обидва правильні 


Вкажіть речовини, розчини яких містять іони ОН: натрій гідроксид, калій гідроксид


Оберіть правильний порядок виконання досліду про отримання арґентум(І) хлориду із натрій хлориду.

1 за таблицею розчинності перевіряю розчинність NaCl і AgCl,

2 AgCl є нерозчинним, тобто він випаде в осад у результаті обміну іонами NaCl з іншою речовиною,

3 за таблицею розчинності добираю речовину, що є розчинною і містить іон Ag+,

4 у пробірку наливаю 2 мл розчину NaCl,

5 до розчину NaCl доливаю 2 мл розчину AgNO3,

6 спостерігаю виділення білого сирнистого осаду


магній хлорид і натрій нітрат

Mg(NO3)2 (aq) + 2 NaCl (aq) → 2 NaNO3 (aq) + MgCl2 (aq)

магній хлорид і арґентум(І) нітрат

MgCl2 (aq) + 2 AgNO3 (aq) → Mg(NO3)2 (aq) + 2 AgCl (s)

кальцій карбонат і хлоридна кислота

CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2↑

Leave a Reply