Модель атома

Встановіть відповідність частинки та її заряду:

  •  протон 1,6*10^(-19) Кл,
  • нейтрон 0,
  • електрон -1,6*10^(-19) Кл,
  • α – частинка → 3,2*10^(-19) Кл

Встановіть відповідність між властивостями ядерних сил та поясненням до цих властивостей:

  • один нуклон має властивість взаємодіяти лише з певною кількістю інших нуклонів – «сусідів» мають межу насичення,
  • різко зменшуються при збільшенні відстані між взаємодіючими об’єктами короткодія,
  • однакові сили між протонами та між протонами та нейтронами незалежні від наявності заряду

Маємо ізотоп кальцію з позначенням 45 20 Ca. Для цього нукліда встановіть відповідність між видом частинок в ізотопі та їх кількістю:

  • Кількість нуклонів в ядрі 45,
  • Кількість протонів 20,
  • Кількість нейтронів в ядрі 25

γ – промені являють собою: електромагнітну хвилю

Атом перетворився на негативний іон. Чи змінилася його маса, якщо змінилася, то як? так, збільшилася

Чому дорівнює зарядове число атомного ядра? кількості протонів 

α – промені являють собою: потік ядер Гелію

Вкажіть порядок розмірів атомних ядер: 10-15 m

Ізотопами називають нукліди, в яких однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів

Властивість самочинного випромінювання променів при самовільному (спонтанному) перетворенні ядер нестійких ізотопів одних елементів у ядра ізотопів інших елементів отримала назву радіоактивність 

Установіть відповідність між видами сил та об’єктами, між якими вони діють. електромагнітні сили заряди, ядерні сили нуклони, гравітаційні об’єкти з масою

Маємо ізотоп кальцію з позначенням 8 3 Li. Для цього нукліда встановіть відповідність між видом частинок в ізотопі та їх кількістю: Кількість нейтронів в ядрі 5, Кількість протонів 3, Кількість нуклонів в ядрі 8

Поясніть, чому ядро є стабільним, якщо протони в ядрі відштовхуються:  усі частинки в ядрі утримуються ядерними силами, які переважають кулонівські сили відштовхування між протонами

Яка з ознак НЕ є характеристикою ядерних сил? ядерні сили є силами відштовхування

Атом будь-якої речовини складається з масивного ядра, навколо якого рухаються електрони 

Ядерну планетарну модель будови атома висунув Е.Резерфорд 

Що являється альфа-випромінюванням? потік ядр гелію

Найменша за масою неподільна частинка, яка має найменший відомий науці електричний заряд, називається електрон 

Атом Цинку має 30 електронів та 25 нейтронів. Яка кількість протонів в ядрі цього атома? 30

Leave a Reply