Історія України Українські землі в складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Які міста поєднала перша залізнична колія, споруджена 1865 р. у Наддніпрянській Україні? Одеса — Балта

Культурно-просвітницькі, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії у 60-80-ті рр. XIX ст. називалися громади 

Вкажіть хронологічні рамки Кримської війни 1853-1856 рр. 

В якій галузі переважно діяли члени Київської громади? освіта 

Коли було споруджено першу залізницю на Наддніпрянщині? 1865 р. 

Війська яких країн брали участь у Кримській війні? Росії, Туреччини, Англії, Франції 

В якому році в Російській імперії було проведено реформу освіти? 1864 р. 

В якому регіоні України найшвидше кількісно зростало міське населення? Південь

Яка галузь залишалася провідною в економіці Наддінпрянщині? сільське господарство 

Коли було підписано маніфест про скасування кріпосного права? 19 лютого 1861 р.

«Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди… Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони виконують панщину, сплачують оброк….» 1861

Поразка Російської імперії у Кримській війні була зумовлена  її технічною відсталістю

Де сформувався залізорудний басейн на Наддніпрянщині? Кривий Ріг 

В якому році в Петербурзі утворилась перша українська громада? 1859 р. 

В чому була суть військової реформи? замість рекрутських наборів запроваджено загальну військову по винність

Де сформувався вугільно-металургійний басейн на Наддніпрянщині? Донбас

В яких роках виходив журнал «Основа»? 1861-1862 рр. 

Яка подія дала поштовх до скасування кріпацтва на українських землях у межах Російської імперії? поразка Росії у Кримській війні 

Хто був редактором журналу «Основа»? В. Білозерський 

«На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами, а очолив їх ….» В. Антонович

У результаті видання Емського указу припинено видання «Київського
телеграфа» – друкованого органу Київської громади

У якому твердженні ідеться про П. Чубинського? очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор вірша «Ще не вмерла України…» 

У якому році було скасовано кріпацтво в підросійській Україні? 1861 р. 

Яке видання мало назву «Громада»? перший український політичний журнал, що виходив у Женеві 

Чим відомий І. Казас? лідер національного відродження Криму 

У якому твердженні ідеться про Михайла Драгоманова? видавець першого українського політичного часопису «Громада» 

Чим відомий І. Гаспринський? лідер національного відродження Криму 

«…Тепер цей часопис надзвичайно впливовий і скрізь розповсюджений в європейській та азіатській Ро сії, де тільки єсть мусульмани, а також у Північній Персії, ба на віть у китайському Туркестані… Ті впроваджені Гаспринським нові дидактичні способи і новий метод науки читання здобули такий розголос, що до Бахчисарая зачали їздити татари та інші тюрки з-поза меж Криму, щоб придивитися до тамошнього мектебу…» «Терджиман» 

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника: «Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські
газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти
 у сфері духовного життя…»? Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р. 

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися на  українській землі в складі російської імперії  у ІІ пол. ХІХ ст.

  • 1860-1890-ті роки – Громадівський рух, 
  • 1865 р. – відкриття першої в Наддніпрянській Україні залізниці Одеса-Балта, 
  • 1863 р. – Валуєвський циркуляр про заборону української мови, 
  • 1861-1862 рр. – видання в Петербурзі українського часопису «Основа»

Які галузі промисловості були основними на Наддніпрянській Україні? кам’яновугільна, металургійна і цукрова

У яких роках українські землі охопила світова економічна криза? 1900-1903 рр.

Поглинання слабших підприємств сильнішими, зменшення чисельності дрібних фабрик і заводів та збільшення великих – це концентрація виробництва

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це  монополія

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

Революційна Українська партія (РУП) — перша українська партія у Наддніпрянській Україні була утворена 1900 р., Харків

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського  «Самостійна Україна»

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія

У яку партію трансформувалася частина РУП, очолювана Миколою Поршем, Симоном Петлюрою й Володимиром Винниченком? Українська соціал-демократична партія

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери

Leave a Reply