Середини сторін трикутника АВС містяться в точках А1 (1; 2), В1 (8; 26), С1 (19; 26). Які координати мають вершини трикутника?

Середини сторін трикутника АВС містяться в точках А1 (1; 2), В1 (8; 26), С1 (19; 26). Які координати мають вершини трикутника?

XA + XB = 2 YA + YB = 4

XC + XB = 16 YC + YB = 52

XA + XC = 38 YA + YC = 52

Відповідь: (-8;2), (-10; 2) (26; 50)

Доведіть, що чотирикутник ABCD з вершинами в точках А (–2; 6), В (–8; –2), С (0; –8) і D (6; 0) є квадратом.

Доведіть, що чотирикутник ABCD з вершинами в точках
А (–2; 6), В (–8; –2), С (0; –8) і D (6; 0) є квадратом.

У квадрата всі сторони рівні. Отже треба знайти довжини всіх сторін за формулою:

\[AB = \sqrt {{{({x_2} — {x_1})}^2} + {{({y_2} — {y_1})}^2}} \]
\[AB = \sqrt {{(-8+2)^2} + {{(-2 — 6)}^2}} = 10 \]
\[BC = \sqrt {{(0+8)^2} + {{(-8 + 2)}^2}} = 10 \]
\[CD = \sqrt {{(6-0)^2} + {{(0 + 8)}^2}} = 10 \]
\[AD = \sqrt {{(6+2)^2} + {{(0 -6)}^2}} = 10 \]

Так як всі сторони рівні, то це квадрат

Знайдіть координати точки перетину медіан трикутника АВС, якщо А (–1; 5), В (3; 7), С (1; –3).

Знайдіть координати точки перетину медіан трикутника АВС, якщо А (–1; 5), В (3; 7), С (1; –3)

Відповідь (1;3)

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° рішення задач

Обчисліть 4cos 90° + 2 cos 180°

4cos 90° + 2 cos 180° = 4*0 + 2 *(-1) = -2


Порівняйте з нулем значення виразу sin80° * cos100° * cos 148°

sin80° > 0, cos100° < 0, cos 148° <0

sin80° * cos100° * cos 148° > 0


Спростити вираз ((sin (180 ° — α) — cos(90 ° — α)) * cos α — tg (180 ° — α)

((sin (180 ° — α) — cos(90 ° — α)) * cos α — tg (180 ° — α) = (sin α — sin α) * cos α + tg α = tg α


Порівняйте з нулем значення виразу cos 80° * sin 100° * cos 175°

cos 80° > 0, sin 100° >0, cos 175° <0

cos 80° * sin 100° * cos 175° < 0


Знайдіть значення виразу

cos 49 ° / cos 131 ° = cos 49 ° / cos (180 ° -131 °) = cos 49 ° / — cos (49 °) = -1


Чому дорівнює значення виразу 2 sin 150 ° — 4 cos 120 °

2 sin 150 ° — 4 cos 120 ° = 2* 0.5 — 4 *(-0.5) = 3


Доведіть тотожність

(cos α — sin α)(cos α + sin α) = 1 — 2sin2α

cos 2α — sin2α = 1 — 2sin2α

cos 2α — sin2α + 2sin2α = 1

cos 2α + sin2α = 1


Чому дорівнює cos (180º – α), якщо cos α = 0,7? –0,7

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

У прямокутному трикутнику, де a, b — катети, а с — гіпотенуза

\[\sin \alpha = \frac{a}{c}, \] \[ \cos \alpha = \frac{b}{c}, \]
\[ {\rm{tg\;}}\alpha  = \frac{a}{b}, \] \[ {\rm{ctg\;}}\alpha  = \frac{b}{a}. \]

У I і II чвертях системи координат ХОY проведемо півколо із центром
у початку координат і радіусом R = 1 Таке півколо називають
одиничним. Будемо відкладати кути від додатної півосі OХ проти руху годинникової стрілки. Нехай кут AOB = гострий і точка B (кінець радіуса
OB) має координати x і y.
У прямокутному трикутнику OBK гіпотенуза OB = 1, а катети дорівнюють координатам x і y точки B.

Значення sin α, cos α і tg α виразимо через координати точки B:

\[\sin \alpha = \frac{y}{1} = y \] \[\cos \alpha = \frac{x}{1} = x \] \[tg\alpha = \frac{y}{x} \] \[ctg\alpha = \frac{x}{y}\]

Якщо радіус одиничного півкола утворює з додатною піввіссю OХ
кут α , то:
sin α дорівнює ординаті кінця цього радіуса;
cos α дорівнює абсцисі кінця цього радіуса;
tg α дорівнює відношенню ординати й абсциси кінця цього радіуса.

α 90°180°
sin α 010
cos α 10-1
tg α 0не існує0
сtg α не існує0 не існує
  • sin 0º = 0, sin 90º = 1, sin 180º = 0;
  • cos 0º = 1, cos 90º = 0, cos 180º = –1;
  • tg 0º =  = 0, tg 180º =  = 0, а для кута 90º тангенса не існує, адже на нуль ділити не можна;
  • сtg 90º =  = 0, ctg 0º і сtg 180º не існують (і знову заборона ділення на нуль).

Абсциси точок для кутів від 0º до 180º змінюються в межах від –1 до 1, тобто

–1 ≤ cos α ≤ 1,

а ординати — в межах від 0 до 1, тобто

0 ≤ sin α ≤ 1.


sin(90º – α) = cos α та cos(90º – α) = sin α.

 sin2α + cos2α = 1 

\[\sin \alpha  = \sqrt {1 — {{\cos }^2}\alpha }; \cos \alpha  =  \pm \sqrt {1 — {{\sin }^2}\alpha } \]

Знак cos α обирається в залежності від того, чи є кут α гострим (знак « + ») або тупим (знак « – »).

sin(180º – α) = sin α.

cos(180º – α) =  –cos α.

tg(180º – α) = –tg α та сtg(180º – α) =  –сtg α.

На основі наданих тотожностей можна сформулювати орієнтовні правила по розв’язуванню певних завдань:

щоб знайти за однією з величин sin α, cos α, tg α та ctg α інші дві величини скористайтесь тотожностями: 

\[{\rm{tg}}\alpha = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}, 1 + {\rm{t}}{{\rm{g}}^2}\alpha  = \frac{1}{{{{\cos }^2}\alpha }}, 1 + ct{g^2}\alpha = \frac{1}{{{{\sin }^2}\alpha }},\]


sin2 α + cosα = 1, 

Під час використання формули 

\[\cos \alpha = \pm \sqrt {1 — {{\sin }^2}\alpha } \]

 ставте перед квадратним коренем знак « – », якщо за умовою задачі кут α – тупий;

для знаходження синуса, косинуса, тангенса і котангенса тупого кута зведіть їх до гострого кута, скориставшись тотожностями: sin (180º – α) = sin α, cos (180º – α) = –cos α,
tg (180º – α) =  –tg α, сtg(180º – α) =  –сtg α.