Теорія літератури

Комічне — зображення дійсності, яке супроводжується сміхом.

За ступенем гостроти викриття й засудження комічне у творі буває трьох видів: гумор, сатира, сарказм.

Гумор (від лат. — букв. волога) — художні твори різних жанрів, у яких смішне в житті зображається в добродушному, жартівливому тоні.

Сатира (лат. від — суміш, усяка всячина) — художні твори різних жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднане з гострим висміюванням, глумлінням.

Сарказм (гр. — шматування, від — рву м’ясо) — особливо дошкульна викривальна насмішка, вияв крайньої ненависті й презирства до зображувальних явищ і людей. Для сарказму характерне поєднання сміху з гіркотою та злістю.

Іронія (гр. — удавання, глузування) — прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говорять у позитивному чи навіть захопленому тоні, а мають на увазі зовсім протилежне. Від гумору іронія відрізняється більш гострим, хоч і дещо замаскованим запереченням висміюваного.

Пародія (гр. — переробка на смішний лад) — сатиричний або гумористичний твір, який наслідує, імітує творчу манеру письменника або цілого літературного напряму з метою його висміювання. Досягається ця мета шляхом загострення слабких сторін пародійованого твору. Зберігаючи форму оригіналу, пародист укладає в неї новий, протилежний зміст і тим самим дискредитує його. Пародія може «передражнювати» саму реальність.

Пародія — один із жанрів художньої літератури, сатиричний чи гумористичний твір, у якому імітується творча манера письменника або особливості якогось жанру, напряму задля висміювання їх як невідповідних новим мистецьким запитам.

Памфлет — невеликий за обсягом літературний твір публіцистичного характеру на злободенну тему, призначений для прямого впливу на громадську думку.

Літота (гр. — простота) — на противагу гіперболі це показ із художньою метою ознак якогось предмета чи явища в навмисне зменшеному вигляді.

Роди й жанри літератури. Теорія літератури

Художній твір ­— це нова естетична реальність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських цінностей. Під цим терміном розуміють не просто якийсь зв’язний текст, а такий, який має певне естетичне навантаження.

Фольклор – колективная творчість, усна народна творчість.

Література (лат. literatura — написане, від litera — буква, літера) — сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва — мистецтво слова, що відбиває дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.

Розрізняють літературу технічну, наукову, довідкову й художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб.

Рід літератури — це частина творів літератури (зокрема й усної народної творчості, або фольклору), для яких спільною є специфіка зображуваного в них життя й особливості його подання в словесному матеріалі.

Лірика (від грец. lyra — струнний музичний інструмент, під акомпанемент якого в Стародавній Греції виконували пісні й вірші) — один із трьох основних літературних родів, у якому життя зображається через передання почуттів, думок, переживань людини (ліричний герой) за певних обставин, під впливом певних подій.

Драма (від грец. drama — дія) — один із трьох основних літературних родів, який охоплює твори, що змальовують світ у формі дії, котра розгортається через діалоги й монологи дійових осіб. Драматичні твори здебільшого призначені для сценічного втілення.

Епос (від грец. epos — слово, розповідь) — один із трьох основних родів художньої літератури (нарівні з лірикою та драмою), який охоплює твори, орієнтовані на зображення зовнішнього світу, розповідь про людей (персонажів, героїв) і події від третьої особи й найчастіше репрезентовані прозою.

Ліро-епос поєднує ознаки епічного та ліричного родів. До ліро-епічних жанрів зараховують баладу, історичну пісню, думу й билину.

Роди літератури

РідЕпосЛірикаДрама
Жанрипрозовий твірВіршований твірДіалоги, дія відбувається зараз і тут
епопея, роман, повість, оповідання, новела, нарис, казка, есе, ескіз вірш, пісня, елегія, послання, медитація, гімн, ідилія, мадригал, епіталама, ліричний портрет, етюд, ода, епіграма та інші

трагедія
комедія
драма
водевіль
драма-феєрія
Жанрові
різновиди
історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, пригодницькі, фантастичні та інші твори

інтимні, або особисті; громадянські, або політичні; патріотичні, пейзажні, філософські та інші твори

історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, філософські та інші твори

Літературний процес – безперервний, складний, іноді суперечливий розвиток літератури, який визначається всією сукупністю фактів художнього життя

Літературні течії – відгалуження й різновиди літературних напрямів

Літературний напрям — це конкретно-історичне втілення художнього методу, що виявляє себе в ідейно-естетичній спільності групи письменників у певний період часу. Літературний напрям є своєрідним синтезом (поєднанням) художнього методу та індивідуального стилю письменника.

Література
Літературний рід
епос, лірика, драма
Літературний вид
(епос – роман, повість, новела)
Жанр
(епопея, казка, байка, легенда, оповідання, повість, роман, новела, новелета, художні мемуари)

Основні літературні напрями:

 • бароко (XVII — XVIII ст.);
 • класицизм (XVIII — початок XIX ст.);
 • сентименталізм (друга половина XVIII — початок XIX ст.);
 • романтизм (кінець XVIII — початок XIX ст.);
 • реалізм (друга половина XIX ст.);
 • модернізм (кінець XIX — XX ст.);
 • імпресіонізм, символізм, неоромантизм, імажинізм, футуризм, акмеїзм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм, екзистенціалізм тощо;
 • постмодернізм (із 1980-х pp.).

Художній стиль мовлення — це стиль  художньої літератури, який використовується в художній творчості.

Стиль — сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника.

Індивідуальний стиль — це вияв сукупності особливих суттєвих ознак таланту письменника в конкретному художньому творі чи у всій його творчості, індивідуальне втілення художнього методу.

Особливості художнього стилю

Основні ознаки:

 • образність (образ-персонаж, образ-колектив, образ-символ, словесний образ, зоровий образ);
 • поетичний опис подій у прозових і драматичних творах;
 • естетика мовлення, призначення якої — розбудити в читача почуття прекрасного;
 • експресія та інтенсивність вираження (урочисте, піднесене, увічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе тощо);
 • зображальність (тропи: епітети, порівняння, метафори, алегорії, гіперболи, перифрази тощо; віршована форма, поетичні фігури), конкретно-чуттєве живописання реальності;
 • немає регламентування вживання засобів, про які йтиметься далі, і способів їх поєднання, немає жодного нормування;
 • визначальним є суб’єктивізм розуміння та зображення (світогляд, світовідчуття й відповідно світовідтворення автора, спрямоване на світосприйняття й інтелект читача).

Найважливіші мовні засоби:

 • багатство найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак);
 • вживання емоційно-експресивної лексики (синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів);
 • запровадження авторських новотворів (слів, значень, висловів), формування індивідуального стилю митця;
 • уведення до творів зі стилістичною метою історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних складників та жаргонізмів;
 • поширене застосування дієслівних форм: родових (у минулому часі й умовному способі); особових (у теперішньому та майбутньому часі дійсного способу, у наказовому способі);
 • широке вживання речень різноманітних типів, синтаксичних зв’язків, особливості інтонування й ритмомелодики.

Літературний жанр (фр. genre — рід, вид) — тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, який класифікує літературні твори за типами їхньої поетичної структури.

Байка належить до ліро-епічних творів

Роман у віршах — значний за обсягом віршований твір, у якому поєднані сюжет і лірична складова:  багатопланова епічна розповідь про долі героїв й авторське суб’єктивно-емоційне ставлення до того, що зображується.

Роман — епічний твір великого обсягу, де життя звичайних людей розкривається на тлі історично або соціально вагомих подій чи обставин.

Характерні ознаки роману:

 • зображення всебічної картини життя людей та складного кола життєвих явищ;
 • декілька сюжетних ліній;
 • наявність системи рівнозначних персонажів;
 • значна тривалість подій у часі.

Жанрові форми роману:

 • родинно-побутовий — історія однієї або декількох сімей;
 • соціально-психологічний — зображення й аналіз душевного стану героїв;
 • історичний — зображення конфліктів епохи;
 • любовний — історія кохання;
 • пригодницький — історія подорожей.