Історія України 10 клас відповіді на тести

 • 18 грудня 1917 року Курултай сформував національний уряд – Директорію – на чолі з Номаном Челебіджиханом
 • Кримська Народна Республіка —державне утворення на Кримському півострові, що було проголошено в Грудні 1917 р.
 • Сто років тому головою Курултаю як постійно діючого парламенту кримськотатарського народу був обраний письменник Асан Сабрі Айвазов
 • У якому місті було проголошено радянську владу в Україні у грудні 1917 р.? Харків
 • Тимчасовий уряд Росії видав «Тимчасову інструкцію для Генерального Секретаріату» в Серпні 1917 р.
 • Раднарком оголосив війну Українській Центральній Раді, яка з цього дня перебувала в стані війни з РНК Росії, у грудні 1917 р.
 • «…Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядку­вати своїм життям». – червень 1917
 • Незмінним командиром куреня, пізніше Окремого кор­пусу Січових Стрільців із січня 1918 року був Євген Коновалець
 • Що стало основним підсумком українського державотворчого процесу в період з березня по грудень 1917 р.? Проголошення автономії України
  • Укажіть, хто написав твір «Відродження нації», у якому автор, досліджуючи причини поразки Української Центральної Ради, відзначив, що «вона ставила національно-державну ідею значно вище за соціальну»  Володимир  Винниченко
  • Створення якого національного військового формування стало наслідком «українізації багнета» в період діяльності Української Центральної Ради у травні 1917 р. Полк ім. Б. Хмельницького
  • На які губернії поширював свою владу Генеральний секретаріат УЦР згідно з «Тимчасовою інструкцією…» Тимчасового уряду Росії? Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, Чернігівську
  • Вкажіть, як відреагувала УЦР на збройне повстання більшовиків у Петрограді. засудила більшовицький переворот
  • Вкажіть, коли було прийнято документ, де проголошувалося: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою… До Установчих зборів України вся власть … належить нам, Українській Центральній Раді і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України» 7 листопада 1917 р. 
  • Вкажіть, що було причиною конфлікту УЦР з німецько-австрійською адміністра­цією. Втручання німецько-австрійської адміністрації у внутрішні справи держави 
  • Вкажіть, що було основним змістом І Універсалу УЦР. Підтверджувалась автономія України 
  • Укажіть діяча, про якого йдеться в цитованому документі: «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд, Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом, були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». Володимир Винниченко 
 • Українська Центральна Рада ….. прийняла Конституцію УНР, в якій зазначалося, що Україна є державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. 29 квітня 1918 р. 
 • Вкажіть, що проголосив IV Універсал УЦР – Незалежність УНР 
 • Вкажіть, що засвідчив Брест-Литовський мирний договір.
 • 1. Економічні зобов’язання УНР щодо Німеччини та її союзників. 2. Визнання України як незалежної держави країнами Четверного союзу. 3. Звільнення Украї­ни від влади більшовиків. 4. Встановлення радянської влади в Україні. 1, 2, 3 
 • Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення влади Української Центральної Ради 
 • Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради? «Автономію Україні!» 
 • Якого договору стосується цитований документ?
 • «Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною має бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба…» Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками 
 • Встановіть відповідність між політичними діячами та посадами, які вони обіймали в період Української революції. М. Грушевський → голова Української Центральної Ради, С. Петлюра → секретар військових справ УЦР, В. Винниченко → голова Генерального Секретаріату УЦР, С. Єфремов → секретар міжнаціональних справ УЦР
 • Встановіть відповідність між датами і подіями грудень 1919 р. → залишки корпусу Січових стрільців зібралися у Новій Чарториї, де Стрілецька Рада прийняла рішення про розпуск січової формації., грудень 1917 р. → І Всеукраїнський з’ їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні, серпень  1920 р. → Євген Коновалець зібрав у Празі своїх старшин першого куреня УСС і утворив Українську Військову Організацію (УВО)., лютий 1917 р. → в Криму виникли нові партії та рухи, у тому числі кримськотатарські «Національна партія» (Міллі-фірка)
 • До складу якої держави потрапила Північна Буковина у 1918 р.? Румунії
 • Назвіть головну базу військ Антанти у Криму. Севастополь
 • Гетьманський переворот відбувся в… квітні 1918 р. 
 • Вкажіть, який уряд видав документ, де йшлося: «Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця землі української руйнуюче поміщицько-монархічне панування – гетьманщину». Директорія
 • Яка подія сприяла проголошенню наступної декларації Директорії УНР? «Уповноважена силою і волею трудящих класів України – Верховна Влада Україн­ської Народної Республіки – Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм». Повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва. 
 • Першим президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 р., було обрано… Володимира Вернадського 
 • Як називався законодавчий орган влади Західноукраїнської Народної Республіки? Національна Рада. 
 • Як називався виконавчий орган влади Західноукраїнської Народної Республіки? Державний секретаріат. 
 • Вкажіть, створення якої держави проголошував наступний документ? Український народе! …Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на україн­ських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська Держава і її найвища влада, Українська Національна Рада. – ЗУНР. 
 • Яку назву мала армія ЗУНР? Українська галицька армія
 • Вкажіть, хто був головою гетьманського уряду. Федір Лизогуб 
 • Держава гетьмана П. Скоропадського називалася… Українська Держава. 

Історія України Універсали

Укажіть Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:

«Український народе!.. Ми, Українська Центральна Рада, твоєю во­лею, в ім’я творення ладу в нашій країні, в ім’я рятування всієї Росії, оповіщаємо: віднині Україна стає Українською Народною Республікою». III Універсал 

Хто був лідером самостійників на початку Української революції? М. Міхновський 

У якому році відбувався процес «українізації» частин російської армії? 1917

Укажіть, на яку роль претендувала Українська Центральна Рада під час створення в березні 1917 р. Громадського політичного центру 

Українська Центральна Рада створена в… березні 1917 р. 

Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь і від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих понижень, яких зазнала у передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернула, без всякої офіційної відповіді,.. до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило і ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана у джерелі подія стала приводом до… Проголошення І Універсалу УЦР

Підписання якого договору зумовило вступ на територію України німецьких та австро-угорських військ? Брестського 

Яка подія в Росії вплинула на рішення УЦР прийняти III універсал? Перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді

Якій події В. Винниченко у своїх мемуарах дав таку оцінку: «воістину генеральний огляд революційних і національно-визвольних сил», «перший крок відродження нації на шляху державності», «перший камінь у будові української державності»? проведення Всеукраїнського національного конгресу

Про який український форум В. Винниченко писав наступне: «Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому переведенні її в життя». Український національний конгрес

Чи правильні твердження?

 1. Розгортання подій Української революції в березні–травні 1917 р. проходило переважно під гаслом автономії України.

2. Діяльність Генерального секретаріату в червні–серпні 1917 р. ускладнювалася збройною боротьбою Центральної Ради з Тимчасовим урядом.

Тільки 1 твердження правильне

Проголошення Центральною Радою Першого Універсалу спричинене … відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Історія України 10 клас Перша світова війна

Що було спільного у здійсненні економічної політики урядів Російської й Австро-Угорської імперій щодо українських земель на початку XX ст.? Монополізація промисловості

У 1914 р. російська армія Завдала поразки австро-угорській армії у «Галицькій битві»

Перша світова війна…

1) стала трагедією для українського народу, розділеного лінією фронту;

2) створила передумови для здобуття Україною незалежності.

Обидва варіанти правильні 

У якому році було створено легіон Українських січових стрільців? 1914

Чи правильне судження?

Напередодні Першої світової війни Україна…

1) була об’єктом міжнародних відносин.

2) виступила суб’єктом міжнародних відносин.

Тільки 1 варіант правильний 

Українські січові стрільці найбільш активну освітньо-культурну діяльність у роки  Першої світової війни розгорнули на Волині

З якою метою російська влада систематично здійснювала депортації на території Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в 1914 р.? Викорінення українського національно-визвольного руху 

Яка країна з початком Першої світової війни окреслила свої стратегічні наміри наступним чином: «Наша головна мета в цій війні полягає у довготривалому ослабленні Росії і тому, на випадок нашої перемоги, ми приступимо до ство­рення незалежної від Росії Української держави. Маючи це на увазі, ми будемо підтримувати діяльність Союзу визволення України»? Австро-Угорщина

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі: «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому… полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік»? Брусилівський прорив 

Яка подія увійшла в історію під назвою «Галицька битва»? наступ російської армії і захоплення нею Східної Галичини і Північної Буковини у 1914 р. 

Перша світова війна почалася. 1 серпня 1914 р. 

Бої за гору Маківку — запеклі позиційні бої, які тривали… між підрозділами австро-угорської піхотної дивізії, до складу якої входили сім сотень з першого та другого куренів Укра­їнських січових стрільців, та російськими військами. 29 квітня – 4 травня 1915 р. 

Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

З яким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір», «Сірий клин», «Зелений клин»? аграрною реформою Столипіна 

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена революційними подіями 1905—1907 рр.

В якому році відбулось відкриття першої «Просвіти» в Наддніпрянській Україні? 1905 р.

Під якими гаслами розгортався український національний рух у Східній Гали­чині на початку XX ст.?  «запровадження загального виборчого права», «надання автономії Східній Галичині», «створення українського університету»

Під час проведення Столипінської аграрної реформи заохочувалося створення хуторів і відрубів 

Яке з висловлювання є правильним? у роки революції 1905-1907 рр. у Наддніпрянській Україні стали вини­кати культурно-просвітні товариства «Просвіти»

Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи? заохочення створення селянами хуторів і виділення відрубів 

Вкажи причину, із якої було вчинено замах на життя намісника Галичини А. Потоцького. масові порушення та акти насильства з боку польської адміністрації краю під час проведення виборів до Галицького сейму

Познач прізвище організатора «сокольсько-січового» молодіжного руху. І. Боберський 

Встановіть відповідність  між характеристиками та назвами українських політичних партій

Партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об’єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної УкраїниУкраїнська народна партія (УНП) народна партія (УНП)

Провідна партія Галичини, центральне місце у програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Українська національно-демократична партія (УНДП)
Перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. МіхновськогоРеволюційна українська партія (РУП)
Перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обгрунтовано постулат політичної самостійності УкраїниРусько-українська радикальна партія (РУРП)

У якому році постало товариство українських поступовців (ТУП)? 1908 р. 

Познач рік, коли австрійський уряд провів парламентську реформу, що дозволила збільшити українське представництво. 1907 р. 

«Українська фізкультурно-спортивна організація на західноукраїнських землях, заснована К. Трильовським у 1900 р.» «Січ» 

Якому історичному діячу належать наведені факти біографії: “Міністр внутрішніх справ, потім — Голова Ради Міністрів Російської імперії, ініціював проведення аграрної реформи, яку він здійснював упродовж п’яти років; його називали: “російський Бісмарк”, “Петро Перший своєї епохи”, “гнобитель інородців”, “віщатель” і “великий реформатор”? П. Столипін 

Хто був засновником сокільсько-стрілецького руху в Галичині на початку ХХ ст. Іван Боберський 

Вкажи, коли в Наддніпрянщині було засновано першу політичну партію. 1900 р.

«Часи вишиваних сорочок… минули і ніколи вже не вернуться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова:
«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів»… «Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин». М. Міхновський

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла створенню монополістичних об’єднань

Які політичні партії діяли на західноукраїнських землях на початку ХХ ст? РУРП, УНДП, УСДП 

Встанови відповідність.

 • А. Коцко – український студент, який загинув у ході боротьби за український університет,
 • М. Міхновський – автор брошури «Самостійна Україна»,
 • М. Грушевський – керівник Наукового товариства ім. Т. Шевченка,
 • І. Франко – засновник та ідеолог першої української політичної партії – РУРП

Царизм приступив до реформи системи освіти в  1864

На початку ХХ ст. середню освіту здобували в _________ та __________ гімназіях. класичних, реальних

Якою мовою велося навчання в школах Наддніпрянщини? російською

Чим відома Софія Русова? громадська діячка, педагог, прозаїк

Обери прізвища відомих жінок-педагогів кін. ХІХ-поч. ХХ ст. С. Русова та Х. Алчевська

Емансипація (лат. emancipatio) — звільнення від будь-якої залежності, скасування обмежень, зрівняння в правах.

Фемінізм — прагнення до рівності жінок із чоловіками; у вузькому сенсі — жіночий рух.

Чим була спричинена емансипація на українських землях на початку ХХ ст.? зростанням кількості жінок, які працювали поза домашнім господарством

Хто став першим Нобелівським лауреатом з України? І. Мечников

Хто з українських вчених, як вважається, швидше за В. Рентгена відкрив рентгенівське випромінювання? І. Пулюй

Як звали першу в Україні та  Росії жінку-доктора історичних наук? О. Єфименко

Епідеміолог і мікробіолог, який першим у світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми та запропонував ефективні засоби боротьби з нею.” Д. Заболотний

Який новий стиль мистецтва притаманний українській літературі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст? модернізм

Вкажи автора твору «Кайдашева сім’я». І. Нечуй-Левицький

Хто з українських громадсько-політичних діячів заснував у Женеві український журнал «Громада»? М. Драгоманов

Яким чином українським періодичним виданням вдавалося долати матеріальну скруту? за підтримки меценатів

Серед переліку обери українських письменників (три) кін. ХІХ – 1 половини ХХ ст. П. Мирний, В. Стефаник, Л. Українка

Перший український професійний театр відкрився у Львові 1864

У якому році в Єлисаветграді почала працювати перша українська професійна трупа — Товариство українських акторів? 1882

Хто ініціював створення першої професійної трупи? М. Кропивницький

Яке справжнє прізвище носили П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Садовська-Барілотті та М. Садовський? Тобілевичі

Хто заснував перший український стаціонарний театр у Києві? М. Садовський

Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям  І. Мечнікова

У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вибери представників музичного мистецтва. М. Лисенко, М. Леонтович, С. Крушельницька

Встановіть  відповідність між характеристиками українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх прізвищами.

 • Драматург, актор, режисер, автор п’єс «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю» → М. Кропивницький, 
 • Актриса, виконувала роль Наталки Полтавки в першому українському професійному театрі; працювала в українських трупах М. Старицького, М. Садовського, М. Саксаганського, І. Карпенка-Карого → М. Заньковецька, 
 • Актор, режисер, театральний діяч, виконавець комедійних і драматичних ро­лей у п’єсах І. Котляревського «Наталка Полтавка», І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», М. Старицького «За двома зайцями» → П. Саксаганський, 
 • Композитор, автор класичних обробок українських народних пісень «Щедрик-ведрик», «Дударик», церковних хорів → М. Леонтович

У 1862 р. відомий український поет і етнограф П. Чубинський створив  вірш «Ще не вмерла Україна…», а музику до нього написав західно­український композитор і диригент М. Вербицький

Кому належало провідне місце в українській музичній культурі кінця ХІХ ст.? М. Лисенку

Про кого італійський музичний критик Рінальдо Кортопассі писав: «У перші десятиріччя XX ст. на оперних сценах світу царювали лише чотири особи чоловічої статі — Баттістіні, Тіта Руффо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати поруч з ними»? С. Крушельницьку

Хто був автором обробки відомої української щедрівки, що відома всьому світові? М. Леонтович

Хто створив у 1904 р. у Києві музично-драматичну школу? М. Лисенко

 Аграрна реформа Петра Столипіна

Прем’єр-міністр Росії Петро Столипін оголосив проведення реформи (1906–1910/11).

Мета аграрної реформи:

 • Подолати тяжке економічне й політичне становище в країні.
 • Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.
 • Створити умови для подальшого розвитку товарно-грошових відносин.
 • Ліквідувати малоземелля зі збереженням поміщицького землеволодіння.
 • Прискорити розшарування на селі, створити верству заможних селян як соціальну опору для самодержавства.

За реформою кожному селянинові надавали право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву «відруб». Якщо селяни отримували землю за межами села й переносили туди свої садиби та господарські будівлі, то виникав «хутір». Тільки угіддя — ліс, сіножаті, пасовиська — залишалися спільною власністю.

Аграрне (земельне) питання — термін, що визначає комплекс проблем розвитку сільського господарства, насамперед проблеми неефективного землекористування та зростання соціальної напруженості через нерівномірний, такий, що здавався несправедливим, розподіл землі.


Коли було розпочато земельну реформу? 1906 р.

«Земельна ділянка за межами села, яку селянин-общинник отримував у приватну власність під час столипінської реформи, — це хутір»

Які питання мала розв’язати аграрна реформа? аграрне перенаселення

Селянська реформа в Україні була більш успішнішою, ніж в Росії? так

Столипінська реформа була доведена до кінця та досягла своєї мети? ні

Україна на початку ХХ ст.

Коли відбулося повстання на панцернику «Потьомкін»? червень 1905 р.

Хто очолив повстання на крейсері «Очаків» у листопаді 1905 р.? П. Шмідт

Як називалась перша україномовна газета, яку почали видавати у 1905 р. в Лубнах? «Хлібороб»

В якому році на Наддніпрянщині починають виникати Просвіти? 1905 р.

Хто такий Ілля Шраг? голова української думської громади у І Державній думі

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це монополія

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія 

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

У роки революції 1905-1907рр. в Російській імперії відбулася легалізація діяльності українських політичних партій

У якій брошурі вперше на українських землях, що входили до складу Російської імперії, було відкрито проголошене завдання боротьби за власну незалежну державу? «Самостійна Україна» 

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського «Самостійна Україна»

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери

Який соціальний прошарок був чисельно переважаючим на українських землях на початку ХХ ст.? селяни 

Чим уславилися наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків? меценатською діяльністю 

Обери особливості промислового розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. монополізація виробництва, концентрація виробництва, вивезення дешевої сировини і ввезення дорогої готової продукції

Пропагування переваги одного народу (нації) над іншими й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших — це  шовінізм

«Справа Бейліса» пов’язана із розпаленням антисемітських настроїв в Україні

«Справа Бейліса» тривала у 1911-1913 рр.

Товариство українських поступовців утворилося у 1908 р.

ТУП було утворене лідерами УДРП

Українські землі в складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. – відповіді на тест

Як називалася можливість використання чужої земельної ділянки або її частини? сервітут 

У Західній Україні після поразки революції 1848 р. утворилося дві течії москвофіли і народовці 

До яких західноукраїнських територій вживається термін «український П’ємонт»? Галичина 

Яку назву мав перший український споживчий кооператив, створений у 1883 р. Василем Нагірним та іншими ініціаторами кооперативного руху в Галичині? «Народна торгівля» 

У якому році створено культурно-просвітницьке товариство «Просвіта»? 1868 р. 

Кого вважають «батьком» кооперативного руху на Галичині? В. Нагірного 

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком: політики «нова ера» 

Форма об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності – це кооперація 

Якими були наслідки «нової ери» для галичан? відкрито кафедру української історії, Літературне товариство ім. Т.Г. Шевченка перетворено на НТШ, створено ощадне товариство «Дністер»

Встановіть послідовність між датами та подіями, які відбулися на Західній Україні у другій половині ХІХ ст.

 1868 р. – засновано культурно-освітнє товариство «Просвіта», 

1877 р. – початок трудової еміграції із Закарпаття до США., 

1873 р. – у Львові створено Літературне товариство ім. Шевченка, 

1883 р. – Василь Нагірний заснував Товариство «Народна торгівля»

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.  на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали москвофіли

Зазнач один з напрямків діяльності товариства «Просвіта» у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях. створення бібліотек та хат-читалень

Створення у Львові в 1868 р. товариства «Просвіта» було прояв діяльності народовців

Обери прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. І. Франко, Ю. Бачинський, С. Вітик

Встанови відповідність.

Михайло Грушевський – голова НТШ з 1897 р.,

Михайло Павлик – один з лідерів радикального руху,

Юліан Бачинський – автор праці «Україна ірредента»,

Василь Нагірни – «батько» кооперативного руху на Галичині

Чиї ідеї вплинули на формування суспільно-політичних поглядів І. Франка? М. Драгоманова

Як називалася праця, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? «Ukraina irredenta»

Представники якої нації прагнули домінувати над українцями на Галичині? поляки

Яка національна ідея була визначена в книзі Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»? вимоги створення власної національної держави

Хто був автором праці, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? Ю. Бачинський

Громадсько-політична діяльність Івана Франка зосереджувалася переважно на  Галичині

Парламент у Відні був скликаний  в 1861 р

Перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Ладомерії» відбулися в 1867 р.

Які питання обговорювалися Галицьким крайовим сеймом? актуальні питання державного і крайового життя

Встановіть відповідність  між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

М. Драгоманов – видатний український громадсько-політичний діяч,

Ю. Бачинський – автор брошури “Україна irredenta”,

М. Павлик – один із засновників Русько-Української радикальної партіі,

М. Грушевський – один із засновників Української національн-демократичної партії

Історія України 19 ст мистецтво і культура

Про кого йде мова: «Педагог, історик, філолог, письменник, поет. Започаткував поетичний жанр української байки. Його гумор і сатира в більшості творів набули форми гострої критики соціальної несправедливості»? П. Гулак-Артемовський 

Про кого йде мова: «Учений природознавець, історик, фольклорист, літературознавець, перший ректор Київського університету»! М. Максимович 

В якому жанрі писали свої твори Є. Гребінка та П. Гулак-Артемовський? байка 

Університет св. Володимира в Києві було відкрито 1834 р. 

Як звали відомого медика, автора історії Закарпатської України, очільника Ніжинської гімназії? І. Орлай 

Про кого йде мова: «Походив із старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав  до Петербургу, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербургу і Москви. Ви­конав понад 50-ти партій в операх М. Глинки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери «Запорожець за Дунаєм». С. Гулак-Артемовський 

Ідейний і художній рух в культурі кінця XVIII – першої половини XIX ст., в основі якого лежить духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, – це романтизм 

У якому році вийшла у світ перше видання збірки поезії Т. Шевченка «Кобзар»? 1840 р. 

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто…, де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності…» Київський університет 


Встанови відповідність між історичними діячами і фактами їх біографії.

 • В. Каразін – винахідник, агроном, метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету, 
 • М. Максимович – ботанік, етнограф, укладач збірок українських народних пісень, 
 • М. Остроградський – математик, член Петербурзької, паризької. Римської та Туринської академії наук, 
 • М. Костомаров – історик, професор Київського університету, автор праці з історії козацької України, член Кирило-Мефодіївського братства

Хто був автором виданої у 1842-1843 рр. у Москві «Истории Малороссии»? М. Маркевич 

Першим ректором університету Св. Володимира в Києві був М. Максимович 

Яка частина населення Києва жила в убогих хатинах з «кошачими» вікнами, через які майже не прони­кало сонячне проміння робітники 

Якому діячу культури відповідає наведена характеристика? «Один із перших українських композиторів-професіоналів у Галичині. Автор музики до Державного гімну України». М. Вербицький 

Які міста були центрами театрального життя в першій половині 19 ст.? Полтава та Харків 

Розвиткові якої науки сприяла діяльність Д. Бантиш-Каменського? історії 


Встановіть відповідність між назвою твору та його автором.

 •  «Наталка-Полтавка»  І. Котляревський, 
 • «Чорна рада» П. Куліш, 
 • «Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко, 
 • «Пан та собака» П. Гулак-Артемовський

Промисловий переворот та початок національного відродження – тест

Який новий вид підприємств прийшов на зміну кріпосницькій мануфактурі внаслідок промислового перевороту? капіталістичні фабрики 

Який порт на півдні України на початку ХІХ ст. отримав статус «порто-франко»? Одеса 

Яку назву носить заміна мануфактурного виробництва з ручною ремісничою технікою великим машинним фабрично-заводським виробництвом з найманою працею робітників? промисловий переворот 

Як називається категорія людей, які живуть за рахунок того, що продають свою працю, наймаючись до власників виробництва? наймані працівники 

Із публікацією якого твору пов’язують початок українського національного відродження? «Енеїда» І. Котляревського 

Яке місто на початку ХІХ ст. стало важливим центром національного відродження? Харків 

Яку назву має торгово-візницька діяльність, пов’язана із продажем солі, в’яленої риби, тощо. чумакування 

Чим було зумовлено зростання кількості міського населення? збільшенням кількості промислових підприємств 

Які галузі промисловості були найбільш поширені в Наддніпрянській Україні в 1 пол. ХІХ ст.? цукрова, вугільна, машинобудівна 

Учасниками Кирило-Мефодіївського братства були … М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський

Тест Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Що таке уніфікація? зведення до єдиного зразка 

Які українські землі на початку ХІХ ст. належали Австрійській імперії? Галичина, Буковина, Закартпаття 

До складу якого королівства входило Закарпаття? Угорського 

Чи враховував адміністративно-територіальний поділ панівних імперій географію національного розселення українців? ні 

Населення якої національності переважно населяло західну Галичину? поляки 

Яке козацьке військове формування воювало на боці Росії у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.? Чорноморське 

Яку назву має територія компактного проживання євреїв у Російській імперії? «смуга осілості» 

Представники яких станів переважали у соціальному складі українців обох імперій ? селяни 

В якому році війська Наполеона Бонапарта вторглися в Російську імперію? 1812 р

Чисельність якого суспільного стану різко збільшилась після промислового перевороту? міщани 

В якому році було ліквідовано Азовське козацьке військо? 1864 р. 

Як ставились до Наполеона представники течії консерваторів? не довіряли Наполеону 

Як називалася адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії на зразок області, краю тощо? губернія 

Розвиток України в XIX ст. відбувався відповідно до загальноєвропейських процесів. Так 

Яка суспільна верства стала рушієм національного відродження на українських землях в ХІХ ст.? інтелігенція 

Як називається культурно-політич­ний процес, у ході якого етнос (народ) починає від­чувати себе як нація? національне відродження 

До складу яких держав належали українські землі на початку ХІХ ст.? Російської та Австрійської імперій 

Губернії поділялись на повіти 

Як звали кошового отамана, що перейшов на бік Російської імперії у 1828 р.? Йосип Гладкий 

Як ставились до Наполеона представники течії автономістів? сподівались на скасування кріпацтва та запровадження прогресивного законодавства

Який суспільний устрій Кирило-Мефодіївці вбачали ідеальним? федерацію слов’янських народів 

Що таке промисловий переворот? перехід від мануфактури до фабрики

Що стало наслідком кризи феодально-кріпосницької системи на поч. ХІХ ст.? соціальні протести

Яку назву носить група людей, члени якої мають спільну назву, елементи культури, спільну історичну пам’ять  і пов`язують себе зі спільною територією – етнос

Із публікацією якого твору пов’язують початок українського національного відродження? «Енеїда» І. Котляревського

Який новий вид підприємств прийшов на зміну кріпосницькій мануфактурі внаслідок промислового перевороту? капіталістичні фабрики

Якими були форми боротьби братчиків? лекції, художні твори

Який наслідок мало збільшення кількості промислових підприємств? зростання кількості міського населення

Як називається категорія людей, які живуть за рахунок того, що продають свою працю, наймаючись до власників виробництва? наймані працівники