Модель атома

Встановіть відповідність частинки та її заряду:

 •  протон 1,6*10^(-19) Кл,
 • нейтрон 0,
 • електрон -1,6*10^(-19) Кл,
 • α – частинка → 3,2*10^(-19) Кл

Встановіть відповідність між властивостями ядерних сил та поясненням до цих властивостей:

 • один нуклон має властивість взаємодіяти лише з певною кількістю інших нуклонів – «сусідів» мають межу насичення,
 • різко зменшуються при збільшенні відстані між взаємодіючими об’єктами короткодія,
 • однакові сили між протонами та між протонами та нейтронами незалежні від наявності заряду

Маємо ізотоп кальцію з позначенням 45 20 Ca. Для цього нукліда встановіть відповідність між видом частинок в ізотопі та їх кількістю:

 • Кількість нуклонів в ядрі 45,
 • Кількість протонів 20,
 • Кількість нейтронів в ядрі 25

γ – промені являють собою: електромагнітну хвилю

Атом перетворився на негативний іон. Чи змінилася його маса, якщо змінилася, то як? так, збільшилася

Чому дорівнює зарядове число атомного ядра? кількості протонів 

α – промені являють собою: потік ядер Гелію

Вкажіть порядок розмірів атомних ядер: 10-15 m

Ізотопами називають нукліди, в яких однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів

Властивість самочинного випромінювання променів при самовільному (спонтанному) перетворенні ядер нестійких ізотопів одних елементів у ядра ізотопів інших елементів отримала назву радіоактивність 

Установіть відповідність між видами сил та об’єктами, між якими вони діють. електромагнітні сили заряди, ядерні сили нуклони, гравітаційні об’єкти з масою

Маємо ізотоп кальцію з позначенням 8 3 Li. Для цього нукліда встановіть відповідність між видом частинок в ізотопі та їх кількістю: Кількість нейтронів в ядрі 5, Кількість протонів 3, Кількість нуклонів в ядрі 8

Поясніть, чому ядро є стабільним, якщо протони в ядрі відштовхуються:  усі частинки в ядрі утримуються ядерними силами, які переважають кулонівські сили відштовхування між протонами

Яка з ознак НЕ є характеристикою ядерних сил? ядерні сили є силами відштовхування

Атом будь-якої речовини складається з масивного ядра, навколо якого рухаються електрони 

Ядерну планетарну модель будови атома висунув Е.Резерфорд 

Що являється альфа-випромінюванням? потік ядр гелію

Найменша за масою неподільна частинка, яка має найменший відомий науці електричний заряд, називається електрон 

Атом Цинку має 30 електронів та 25 нейтронів. Яка кількість протонів в ядрі цього атома? 30

Основи трапеції дорівнюють 12 см і 16 см, а бічні сторони – 7 см і 9 см. Знайдіть кути трапеції

Основи трапеції дорівнюють 12 см і 16 см, а бічні сторони – 7 см і 9 см. Знайдіть кути трапеції

81 – x2 = 49 – (4-x)2

x=6

9/sin90 = 6/x

x= 0.666

∠B = 42+90 = 132

∠C = 180 – 90 – 42 = 48

7/sin90 = -2/x

x = -0.28

∠A = 197-90=107

∠D = 180-107 = 73

Відповідь:

107º, 73º, 132º, 48º


Обчисліть масу осаду, що утвориться при взаємодії калій гідроксиду з розчином купрум(ІІ) сульфату масою 200 г, у якому масова частка солі становить 0,08.

Обчисліть масу осаду, що утвориться при взаємодії калій гідроксиду з розчином купрум(ІІ) сульфату масою 200 г, у якому масова частка солі становить 0,08.

2 KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO4

Mr ( CuSO4  ) = 159,6

m( CuSO4 ) = 0.08*200=16

Mr ( Cu(OH)2  ) = 97.6

m( Cu(OH)2  ) = 16*97.6/159.6 = 9.8

Відповідь: 9,8 г

Хімія 9 клас

йон – заряджена частинка

катіон – позитивно заряджена частинка

аніон – негативно заряджена частинка

електролітична дисоціація – розкладення електроліту на йони

HBr ↔ H+ + Br 

1 ступінь: H2S ↔ H+ + HS

2 ступінь: HS ↔ H+ + S2

Cумарне рівняння:  H2S ↔ 2H+ + S2

KOH ↔ K+ + OH

Ba(OH)2 ↔ Ba2+ + 2OH

Na2CO↔ 2Na+ + CO32

MgCl↔ Mg2+ + 2Cl

На скільки йонів (штук) дисоціює барій гідроксид? – 3

На скільки йонів (штук) дисоціює алюміній хлорид? – 4

На скільки йонів (штук) дисоціює магній сульфат? – 2

Ортофосфатна кислота дисоціює у таку кількість ступенів – 3

Сульфатна кислота дисоціює у кількість ступенів – 2

На скільки йонів (штук) дисоціює магній нітрат? – 3

Кислий смак та зміну кольору індикаторів кислотам забезпечують катіони Гідрогену.

середні солі – катіони металу та аніони кислотного залишку

луги – катіони металу та гідроксид-аніони

кислоти – катіони Гідрогену та аніони кислотного залишку

кислі солі – катіони металу, катіони Гідрогену, аніони кислотного залишку

При додаванні води значення ступеня електролітичної дисоціації зростає.

від 1 до 3%= слабкий електроліт

від 3 до 30%= електроліт середньої сили

більше 30%= сильний електроліт

Вкажіть значення рН шлункового соку. – 1

Вкажіть значення рН мильної води. – 12

Вкажіть значення рН дистильованої води. – 7

Вкажіть приблизне значення рН крові. – 8

Обчисліть відносну формульну масу натрій карбонату, декагідрату (Na2СO3 • 10H2O) – 286

З підвищенням температури розчинника розчинність кухонної солі збільшується в незначній мірі

Оберіть назви речовин, які є сильними електролітами:  хлоридна кислота, натрій гідроксид, калій нітрат

Встановіть відповідність між речовиною та йонами, що утворюються в результаті її дисоціації.

 • калій гідроксид → катіони металу та гідроксид-аніони,
 • купрум(ІІ) хлорид → катіони металу та аніони кислотного залишку,
 • сульфатна кислота → катіони Гідрогену та аніони кислотного залишку,
 • натрій гідрогенсульфат → катіони металу, катіони Гідрогену, аніони кислотного залишку

Встановіть відповідність між формулою кристалогідрату та його назвою.

 • CoCl2•Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, моногідрат,
 • CoCl2•6Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, гексагідрат,
 • CoCl2•4Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, тетрагідрат,
 • CoCl2•2Н2О → кобальт(ІІ) хлорид, дигідрат