Економічний розвиток

Економічний розвиток — це зміни національної економіки, що забезпечують зростання добробуту та доходів населення; поліпшення якості життя, підвищення ступеня задоволеності головних потреб усіх членів суспільства.

Економічний потенціал країни — характеризує можливості національної економіки створювати матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Це природні та трудові ресурси, матеріальні, духовні й культурні цінності.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг підприємств, вироблених за рік на території країни.

Різновидом ВВП є ВНП. ВНП (валовий національний продукт) — ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за визначений період часу (зазвичай за рік). ВНП вимірює вартість продукції, виробленої факторами виробництва, що перебувають у власності громадян цієї країни (резидентів), зокрема й на території інших країн.

Структура ВВП — співвідношення між основними секторами господар­ської діяльності в країні, їхній внесок у накопичення ВВП.

Важливим показником є національний дохід (НД) — це чистий прибуток. Його розраховують як ВНП без відрахувань на зношення основних засобів виробництва.

ІЛР — інтегрований (тобто бере до уваги не один, а декілька значень) показник, який використовують для міждержавного порівняння й вимірювання людського потенціалу досліджуваної території.

Зведений ІЛР для кожної країни обчислюють за такими показниками:

1) середня очікувана тривалість життя людей (оцінює довголіття);

2) середня кількість років, витрачених на навчання (характеризує грамотність населення);

3) середній дохід на душу населення за паритетом купівельної спроможності (відображає рівень матеріального забезпечення людей)

Залежно від значення ІЛР, розрізняють чотири групи держав світу:
з дуже високим (49 країн), високим (56), середнім (38) і низьким (45 країн) людським розвитком (за даними на 2015 р.).

Leave a Reply